przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
O komponencie

O komponencie

Komponent MEDIA wspiera europejski sektor audiowizualny. Jego głównymi celami są wzmacnianie zdolności sektora i promowanie transnarodowego obiegu europejskich dzieł audiowizualnych. Skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie.

Komponent MEDIA wspiera sieci profesjonalistów sektora audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania się do digitalizacji, a także budowanie potencjału firm w zakresie tworzenia większej liczby utworów audiowizualnych przeznaczonych na rynki europejskie i pozaeuropejskie. Wśród celów komponentu jest ułatwianie koprodukcji na szczeblu europejskim i międzynarodowym oraz wspieranie promocji projektów na rynkach europejskich i międzynarodowych. Jednym z najważniejszych zagadnień pozostaje wsparcie dystrybucji kinowej oraz dystrybucji za pośrednictwem platform internetowych. Priorytety komponentu są realizowane również poprzez wsparcie inicjatyw budujących publiczność europejskich utworów oraz narzędzi wykorzystujących nowe modele biznesowe.

W edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027 duży nacisk kładziony będzie na wsparcie sektora, który bardzo mocno odczuł skutki pandemii COVID-19, większe znaczenie będzie miała współpraca międzynarodowa, tworzenia sieci współpracy podmiotów aktywnie działających w sektorze audiowizualnym. Ponadto istotna będzie odpowiedź na Europejski Zielony Ład oraz inicjatywy zakładające włączanie społeczne i równowagę płci w sektorze.


W latach 2021–2027 komponent MEDIA będzie wspierał europejski sektor audiowizualny w oparciu o trzy klastry::

KLASTER CONTENT

Wspieranie współpracy i innowacji w tworzeniu i produkcji wysokiej jakości utworów audiowizualnych. Klaster obejmuje wsparcie projektów audiowizualnych w fazach rozwoju oraz produkcji, które posiadają duży potencjał międzynarodowy.

Schematy dofinasowania:

 • European Co-Development
 • European Slate Development
 • European Mini-Slate Development
 • TV and Online Content
 • Video Games and Immersive Content Development

KLASTER BUSINESS

Obejmuje działania dotyczące promowania innowacji biznesowych, konkurencyjności oraz profesjonalizacji w celu wzmocnienia europejskiego sektora audiowizualnego w stosunku do globalnych konkurentów. Klaster ukierunkowany jest na podnoszenie kompetencji europejskich profesjonalistów sektora audiowizualnego, budowanie sieci kontaktów oraz rozwój innowacyjnych narzędzi biznesowych.

SCHEMATY DOFINASOWANIA:

 • Fostering European Media Talents and Skills
 • Markets & Networking
 • European Film Distribution
 • European Film Sales
 • Innovative Tools and Business Models
 • MEDIA 360°

KLASTER AUDIENCE

Zwiększenie dostępności i widoczności utworów audiowizualnych dla potencjalnych odbiorców poprzez różne kanały dystrybucji i rozwój widowni. Klaster skupia schematy nakierowane na zwiększanie publiczności europejskich treści audiowizualnych i docieranie przez nie do szerokiej widowni oraz rozwój dystrybucji – zarówno kinowej, jak i z wykorzystaniem platform VoD.
SCHEMATY DOFINASOWANIA:
 • Networks of European Cinemas
 • European Festivals
 • European VoD Networks and Operators
 • Films on the Move
 • Subtitling of Cultural Content
 • Audience Development & Film Education

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com