przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Fostering European Media Talents and Skills

Fostering European Media Talents and Skills

Schemat obejmuje wsparcie organizacji szkoleń i działań mentorskich w celu profesjonalizacji osób zawodowo działających w  europejskim sektorze audiowizualnym, szczególnie młodych profesjonalistów, oraz wypracowania nowych modeli biznesowych. Nacisk kładziony jest na inicjatywy dotyczące cyfrowej transformacji i ją wykorzystujące.

Schemat wspiera inicjatywy ukierunkowane na nabywanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie rozwoju technologii rynkowych i cyfrowych, zrównoważonych modeli biznesowych, marketingu, promocji, rozwoju widowni, zachowania dziedzictwa filmowego oraz zrównoważonego rozwoju w sektorze.

Projekty wspierane w ramach schematu mogą obejmować działania będące kursami szkoleniowymi, kursami typu boot-camp, programami mentorskimi;  obywające się w formie fizycznej i/ lub w online. Inicjatywy muszą opierać się na innowacyjnych metodach uczenia się, nauczania, mentoringu i coachingu, z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych i skupiać się na doskonaleniu umiejętności i kompetencji dostosowanych do zmieniających się praktyk rynkowych.

Wnioski muszą dotyczyć działań, których celem jest rozwijanie zdolności profesjonalistów sektora audiowizualnego i  podniesienie wiedzy  w następujących dziedzinach:

 • marketing, promocja, nowe sposoby dystrybucji i eksploatacji, skupiające się na rozwijaniu umiejętności cyfrowych i wykorzystywaniu narzędzi i technologii cyfrowych;
 • rozwój proekologicznego podejścia w przemyśle audiowizualnym, mający na celu promowanie zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu wartości;
 • zarządzanie dotyczące finansów i sprzedaży, w celu zwiększenia możliwości dostępu do inwestycji, zarządzania własnością intelektualną i opracowywania nowych modeli biznesowych;
 • szkolenia w zakresie developmentu i produkcji oraz postprodukcji utworów audiowizualnych, w tym nowatorskich narracji;
 • przedsiębiorczość, nowe kreacje biznesowe.

Działania skierowane muszą być do specjalistów pracujących w branży audiowizualnej, w szczególności do młodych profesjonalistów, a także rozpoczynających działalność.

Wnioskodawcy muszą zapewnić, aby większość uczestników proponowanych szkoleń, działań związanych z budowaniem zdolności i tworzeniem sieci kontaktów była innej narodowości niż wnioskodawca. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na projekty, które zapewniają dobrą reprezentatywność płci i różnorodności zarówno po stronie organizatorów, jak i uczestników. Ponadto wspierane będą projekty mentorskie skierowane do kobiet i uczestników ze zróżnicowanego i defaworyzowanego środowiska

 

Zmiany względem edycji 2014-2020

 • Szczególny nacisk położony na nabywanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i świadomości na temat rozwoju rynku i technologii cyfrowych, analizy danych, zrównoważonych modeli biznesowych, internacjonalizacji, marketingu, promocji, rozwoju widowni, odbudowy dziedzictwa filmowego, zrównoważonego rozwoju przemysłu.
 • Nacisk na działania dotyczące zrównoważonego rozwoju, strategie zapewniające równowagę płci, włączenie, różnorodność i reprezentatywność.
 • Zwiększenie maksymalnego progu finansowania ze strony UE – do 80%
 • Zwiększenie możliwości przyznawania stypendiów dla uczestników wydarzeń.

Wnioskodawcami mogą być organizatorzy warsztatów i działań mentorskich dla profesjonalistów branży audiowizualnej:

 • prywatne firmy
 • organizacje non-profit
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • gminy
 • władze samorządowe i urzędy miejskie
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków 8 czerwca 2021
Termin składania wniosków 26 sierpnia 2021, , do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji wrzesień – listopad 2021
Informacja dla wnioskodawców listopad 2021
Podpisanie umowy grudzień 2021
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 12 miesięcy
Początek działania Data podpisania umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – od 1 stycznia 2021 r.

 

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?


Fostering European Media Talents and Skills – dokumentacja konkursowa Funding & Tender Opportunities

 

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

W przypadku tego schematu koszty poniesione przez beneficjentów od 1 stycznia 2021 r. będzie  można uznać za kwalifikowalne, nawet jeżeli zostały poniesione przed datą złożenia wniosku.

Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów już zakończonych.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close