przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Culture Moves Europe

Culture Moves Europe

 

Culture Moves Europe to program mobilności realizowany w ramach programu Kreatywna Europa i nadzorowany przez Goethe-Institut. Zapewnia wsparcie finansowe artystów i specjalistów z sektora kultury, którzy we współpracy z partnerem międzynarodowym (organizacja lub inna osoba fizyczna) chcą przeprowadzić międzynarodowy projekt mobilności.
Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury.

W ramach programu można: pokryć koszty podróży (transportu, zakwaterowania itp.)  w celu realizacji projektu mobilności z partnerem międzynarodowym (organizacją lub osobą) oraz koszty goszczenia rezydentów i związane z podróżą rezydentów.

 

Szczegółowy opis dotyczący kryteriów kwalifikowalności i przyznawania kosztów znajduje się w przewodnikach po programie.

 

Program składa się z dwóch kierunków działania:

1. Nabór na indywidualne mobilności artystów i specjalistów z sektora kultury    (nabór został zamknięty 31 maja 2024)
2. Nabór dla gospodarzy rezydencji    (nabór został zamknięty 15 maja 2024)

 

1  NABÓR NA MOBILNOŚCI INDYWIDUALNE

Program pozwala na internacjonalizację swoich działań poprzez realizację dwóch z następujących celów:

 • odkrywanie: prowadzenie badań twórczych i artystycznych;  inspiracja/ praca nad konkretnym lub nowym tematem / dziełem;
 • współtworzenie: angażowanie się w proces twórczy, dążenie do stworzenia nowego działa artystycznego / kulturalnego z artystami z innych krajów;
 • uczenie się: podnoszenie kompetencji i umiejętności poprzez kształcenie pozaformalne (def. w Przewodniku)  lub współpracę z ekspertem
 • wzmacnianie współpracy międzynarodowej: rozwijanie lub pogłębianie międzynarodowych relacji zawodowych, nawiązywanie kontaktu z nową publicznością.

Należy pamiętać, że program mobilności nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

Kto może złożyć wniosek?

 • indywidualni artyści i specjaliści z sektora kultury lub grupa osób (od 2 do 5 osób) będących osobami fizycznymi;
 • w wieku  powyżej 18 lat;
 • ze wszystkich sektorów kultury i kreatywnych | architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, literatura, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne;
 • legalnie przebywający w Unii Europejskiej lub jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa;
 • wnioskodawcy zamieszkujący na Ukrainie wyjątkowo będą mieli możliwość ubiegać się o „mobilność wirtualną”

Jaka jest procedura?

Nabór wniosków został zamknięty 31 maja 2024 (ogłoszenie kolejnego naboru planowane jest po wakacjach)

W ostatnim dniu danego miesiąca nadesłane wnioski zostają ocenione. Najlepsze aplikacje będą wybrane do finansowania, z jednoczesnym  uwzględnieniem całkowitego dostępnego budżetu.

 

Jakie są warunki formalne?

 • Czas trwania mobilności obejmuje czas podróży i realizację projektu –  dla jednej osoby czas trwania powinien wynosić od 7 do 60 dni, a w przypadku grup osób czas realizacji projektu powinien wynosić od 7 do 21 dni;
 • mobilność musi być realizowana w ciągu jednego roku, począwszy od podpisania umowy o dotację;
 • mobilność musi być nieprzerwana i odbywać się w jednym miejscu;
 • wnioski należy składać w języku angielskim, online za pośrednictwem Goethe-Application Portal,
 • każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek jako osoba fizyczna lub grupy w ramach naboru
 • beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu i-Portunus, są uprawnieni aby złożyć wniosek, ale pierwszeństwo będą mieli kandydaci aplikujący po raz pierwszy;
 • wsparcie mobilności nie może być przyznawane z mocą wsteczną na działania i projekty już zakończone,
 • w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu mobilności należy wypełnić raport z rezydencji podsumowujący efekty projektu; należy również przedstawić dokumenty potwierdzające pobyt, takie jak bilety na transport, wnioski wizowe, zdjęcia itp.

W przypadku aplikacji grupowych:

 • Grupa to stała liczba osób od 2 do 5 mających taki sam spójny projekt mobilności. Osoby z grupy mogą pochodzić z różnych krajów, ale projekt mobilności wymaga, aby grupa podróżowała do tego samego kraju przeznaczenia w tym samym okresie;
 • jedna osoba („lider grupy”) musi złożyć wniosek dla całej grupy;
 • lider grupy musi przedstawić jedno portfolio artystyczne dla grupy i indywidualne życiorysy każdego członka grupy.

 

2. NABÓR DLA GOSPODARZY REZYDENCJI:

Celem grantu jest umożliwienie goszczenia międzynarodowych artystów i specjalistów z sektora kultury w celu realizacji projektu rezydencyjnego w organizacjach przyjmujących. Uczestniczący muszą być legalnymi rezydentami kraju Kreatywnej Europy, który jest inny niż kraj gospodarza rezydencji. Culture Moves Europe w odsłonie rezydencyjnej chce wspierać działalność służącą rozwojowi międzynarodowego profilu organizacji, niezależnie od tego, czy jest już instytucją o ugruntowanej pozycji, czy funkcjonuje od niedawna.

Proces aplikacji podzielony jest na dwa etapy:

 1. wybór gospodarzy
 2. potwierdzenie wybranych przez gospodarzy zaproszonych artystów, twórców i osób związanych z kulturą

Projekt rezydencyjny powinien realizować jeden lub dwa z poniższych celów:

 • Odkrywania: prowadzenie badań i praca nad określonym tematem lub nową koncepcją.
 • Tworzenia: Zaangażowanie się w zbiorowy proces twórczy mający na celu stworzenie nowego dzieła artystycznego/kulturalnego.
 • Uczenia się: Podniesienie kompetencji uczestników poprzez naukę pozaformalną lub współpracę ze specjalistą.
 • Łączenia: Rozwijanie sieci współpracy, wzmacnianie rozwoju zawodowego uczestników.
 • Przeprowadzania zmiany: Wpływanie na zmianę społeczną zgodnie z wartościami i zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu.

Należy pamiętać, że program rezydencyjny nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

Kto może złożyć wniosek?

 • Aby móc złożyć wniosek, należy:
  • być przedstawicielem organizacji lub posiadać osobowość prawną,
  • organizować działania związane z co najmniej z jedną z wymienionych dziedzin: architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, literatura, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne,
  • regularnie organizować działania artystyczne i kulturalne lub/i posiadać odpowiednie warunki i zasoby (tj. obiekt, usługi, personel, mentoring) do realizacji projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej,
  • zaprosić do udziału w projekcie rezydencyjnym od co najmniej 1 do maksymalnie 5  osób, które legalnie przebywają w innym kraju Unii Europejskiej lub jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa,
  • zaplanować projekt na minimum 22 dni i maksymalnie 180 dni.

Jaka jest procedura?

Nabór wniosków został zamknięty 15 maja 2024.

W ostatnim dniu danego miesiąca nadesłane wnioski zostają ocenione. Najlepsze aplikacje będą wybrane do finansowania, z jednoczesnym  uwzględnieniem całkowitego dostępnego budżetu.

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy online, kandydaci muszą najpierw utworzyć konto w portalu aplikacji Goethe.

Wnioskodawcy, których projekt rezydencyjny został wybrany, zostaną poinformowani  przez Goethe-Institut, organizację odpowiedzialną za realizację programu Culture Moves Europe, i zaproszeni do procedowania wyboru artystów/profesjonalistów biorących udział w ich projektach rezydencji.

Jakie są warunki formalne?

 • Wybrani gospodarze będą mieli rok, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie, na ukończenie projektu,
 • proces aplikowania i dokumentacja Culture Moves Europe, w tym wniosek, umowa o dofinansowanie i raport z rezydencji, prowadzone są w języku angielskim,
 • rezydenci powinni być częścią projektu rezydencyjnego w tym samym czasie i przez ten sam okres czasu,
 • projekt rezydencyjny i pobyt rezydentów muszą być nieprzerwane,
 • każda osoba goszcząca musi być obecna w miejscu rezydencji gospodarza i musi pracować nad swoim projektem rezydencyjnym przez co najmniej 70% swojego czasu,
 • wsparcie nie może być przyznawane z mocą wsteczną na działania i projekty już zakończone,
 • należy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko raz w danym okresie naboru,
 • grant na pobyt rezydencyjny można otrzymać kilka razy, pod warunkiem, że dotyczy innego projektu, z różnymi uczestniczącymi artystami i osobami zawodowo zajmującymi się kulturą,
 • beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu i-Portunus House/Culture Moves Europe (rezydencje), są uprawnieni, aby złożyć wniosek pod warunkiem, że dotyczy innego projektu, ram czasowych i dotyczy innych rezydentów (pierwszeństwo będą mieli kandydaci aplikujący po raz pierwszy),
 • wnioskodawcy, którzy wcześniej otrzymali grant na indywidualną mobilność Culture Moves Europe, mogą się ubiegać o grant jako gospodarz lub rezydent,
 • w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu mobilności należy wypełnić raport z rezydencji podsumowujący efekty projektu; należy również przedstawić dokumenty potwierdzające pobyt, takie jak bilety na transport, wnioski wizowe, zdjęcia itp.

Składając wniosek, należy wskazać wymiar rezydencji:

 • projekt rezydencji krótkoterminowej: od 22 do 60 dni
 • projekt rezydencji średnioterminowej: od 61 do 120 dni
 • projekt rezydencji długoterminowej: od 121 do 180 dni
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close