przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
News – Journalism Partnerships

News – Journalism Partnerships

Wsparcie działań dotyczących zachowania wolności prasy oraz jej pluralizmu, a także rozwoju umiejętności korzystania z mediów, w szczególności w celu przeciwdziałania dezinformacji w internecie.

Kwalifikujące się działania

Działania powinny dotyczyć jednego z dwóch poniższych tematów:

Temat 1: Journalism Partnerships Collaborations

Projekty mogą mieć na celu m.in. opracowanie lepszych modeli przychodów i monetyzacji, wypracowanie nowego podejścia do poszerzania grona odbiorców, budowania społeczności i marketingu, rozwój wspólnych standardów zawodowych i technicznych, tworzenie nowych modelów redakcji, sieci redakcji i innych modeli wymiany treści pomiędzy mediami informacyjnymi w UE, lub wsparcie mniejszych podmiotów na rynku medialnym. Pod względem treści projekty mogą mieć na celu zwiększenie wydajności i jakości relacji dziennikarskich poprzez innowacyjną współpracę dziennikarską. Projekty mogą testować innowacyjne metody i formaty produkcji lub przyczyniać się do wysokiej jakości standardów produkcji medialnej w inny, oparty na współpracy, sposób, jak również służyć wymianie najlepszych praktyk między dziennikarzami i optymalizacji procesów w działach dziennikarstwa wymagających większych nakładów czasu i środków.

Projekty mogą obejmować wydarzenia, szkolenia i warsztaty online dla pracowników mediów, programy wymiany, programy mentorskie, mapowanie najlepszych praktyk, opracowywanie standardów technicznych w całym sektorze, opracowywanie wytycznych i standardów redakcyjnych, tworzenie praktycznych przewodników, opracowywanie i testowanie platform i rozwiązań technicznych w celu wymiany pomysłów i najlepszych praktyk, działania promocyjne lub inne działania, które mają na celu utrzymanie rentowności sektora. Zachęca się do planowania działań wspierających wymianę najlepszych praktyk między operatorami na rynkach medialnych /w krajach/regionach o zróżnicowanych cechach (pod względem języków, wielkości produkcji, rozmiarów, poziomów cyfryzacji itp.) oraz działań wspierających te obszary mediów, którym brakuje środków na dostosowanie się do rzeczywistości cyfrowej.

Temat 2: Journalism Partnerships – Pluralism

Proponowane działania muszą koncentrować się na sektorach mediów informacyjnych o szczególnym znaczeniu dla demokracji i uczestnictwa obywatelskiego, tj. roli, jaką odgrywają we wzmacnianiu demokracji, kształtowaniu debaty publicznej i przynoszeniu korzyści swoim odbiorcom i społecznościom, zamiast skupiać się wyłącznie na zyskach. Na potrzeby niniejszego schematusektory te to w szczególności:

  • Media lokalne i regionalne;
  • Dziennikarstwo niezależne i śledcze;
  • Podmioty dostarczające informacji istotnych dla interesu społecznego/dziennikarstwo publiczne (w tym dziennikarzy i media zajmujące się tematami społecznościowymi,
    prawnymi i obywatelskimi, lub podającymi wiadomości zwiększającymi transparentność mediów.

Wnioskodawcy powinni zaprezentować, stworzyć i wdrożyć systemy finansowania skupione na niezależnych mediach i podmiotach aktywnych przede wszystkim w jednym lub więcej z wymienionych sektorów. Systemy finansowania powinny przyjąć formę wsparcia finansowego dla stron trzecich i obejmować tak wiele obszarów i podmiotów dziennikarstwa informacyjnego jak to możliwe. Powinny równiż koncentrowac się na działaniach, które będą podtrzymywać, usprawniać lub zmieniać pracę podmiotów, do których są skierowane. Działania te mogą obejmować m.in.:

  • Innowacje w tworzenie treści redakcyjnych (np. dot. formatu, treści), zasięg i modele przychodów;
  • Poprawę dystrybucji i upowszechniania wiadomości;
  • Poszerzanie i zwiększanie zaangażowania odbiorców oraz strategie budowania społeczności;
  • Rozwój narzędzi i technologii wykorzystywanych do osiągania powyższych celów;
  • Szkolenia dotyczące powyższych tematów.

Uprawnieni wnioskodawcy

Temat 1: Journalism Partnerships Collaborations

Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 wnioskodawców z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Konsorcja mogą obejmować media non-profit, publiczne i prywatne (w tym prasę pisaną/internetową, radio/podcasty, telewizję itp.), a także inne organizacje skupiające się na mediach informacyjnych (w tym stowarzyszenia medialne, organizacje pozarządowe, fundusze dziennikarskie, organizacja szkolące skupiające na na profesjonalistach w dziedzinie mediów).

Temat 2: Journalism Partnerships – Pluralism

Dopuszcza się wnioski składane przez pojedynczych wnioskodawców, jak również wnioski składane przez konsorcjum złożone z co najmniej 2 wnioskodawców.

Harmonogram

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Otwarcie naboru 26 października 2023
Termin składania wniosków 14 lutego 2024, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji luty-czerwiec 2024
Informacja dla wnioskodawców sierpień 2024
Podpisanie umowy listopad 2024
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności maks. 24 miesiące
Początek działania Data po podpisaniu umowy lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data wcześniejsza, jednak nie wcześniej niż data złożenia wniosku

Wysokość dofinansowania

Temat 1: Journalism Partnerships Collaborations: finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 2.000.000 euro dla projektu.

Temat 2: Journalism Partnerships – Pluralism: finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 90% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 3.000.000 euro dla projektu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close