przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Inne źródła dofinansowania

Inne źródła dofinansowania

Oprócz obszarów dofinansowania oferowanych przez Program Kreatywna Europa, istnieje wiele innych unijnych programów i inicjatyw, skierowanych do profesjonalistów i organizacji sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnych. Poniżej przedstawiamy informacje o najważniejszych z nich.

Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych

30 czerwca 2016 roku podpisane zostało porozumienie ustanowione na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy, pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w sprawie wdrożenia Instrumentu Gwarancji dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (CCS GF) w ramach programu Kreatywna Europa. Instrument Gwarancyjny obejmuje gwarancje i regwarancje udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) pośrednikom finansowym – bankom i innym instytucjom oferującym finansowanie zwrotne (kredyty, pożyczki, leasing, poręczenia itp.) dla podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych. Na ten cel Komisja Europejska przeznaczyła początkowo 121 mln euro, która to kwota zwiększona została o kolejne 60 mln euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Celem ustanowionego instrumentu gwarancyjnego jest poprawa dostępu do finansowania kredytem bankowym dla małych i średnich przedsiębiorców działających w sektorach kreatywnych i kultury (CCS), mających siedzibę i działających w krajach uczestniczących w programie, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania.

27 września 2018 roku w Warszawie Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę regwarancji dla małych i średnich firm, otwierając możliwość skorzystania z Instrumentu Gwarancyjnego programu Kreatywna Europa polskim przedsiębiorcom. Dzięki podpisanej umowie z EFI prawie 3 tysiące polskich firm z branż takich jak np.: design, sztuki wizualne, architektura, branża audiowizualna, wydawnicza, muzyczna i kulturalna, będzie mogło łatwiej pozyskać kredyt na prowadzenie lub rozwój swojej działalności. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.

Kredyty z gwarancją programu Kreatywna Europa dostępne są już w Alior Banku oraz Bankach Spółdzielczych SGB. Instrument będzie dostępny również w innych bankach kredytujących, które w najbliższym czasie podpiszą umowę o współpracy z BGK.

Gwarancje mogą zabezpieczyć do 80 proc. kwoty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,25 proc. w skali roku od kwoty gwarancji. Procedura uzyskania gwarancji jest niezwykle prosta – wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym, który zawarł z BGK umowę o współpracę.

www.eif.org

Eurimages

Eurimages to fundusz wspierający kino europejskie, administrowany przez Radę Europy. Dofinansowuje głównie działalność koprodukcyjną, przeznaczając na ten cel prawie 90% swoich środków. Roczny budżet Funduszu wynosi 25 mln euro.

Eurimages wspiera produkcję pełnometrażowych filmów fabularnych i animowanych oraz dłuższych niż 70 minut filmów dokumentalnych. Głównym warunkiem aplikowania o dotację jest konieczność zaangażowania w projekt przynajmniej dwóch koproducentów z przynajmniej dwóch krajów członkowskich Funduszu. Wsparcie Eurimages udzielane jest w formie warunkowo zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki. Nie może przekroczyć 17% kosztów produkcji filmu i kwoty 500 000 euro.

Przedstawiciele Funduszu Eurimages w Polsce:

Małgorzata Szczepkowska-Kalemba
Polski Instytut Sztuki Filmowej
tel. +48 22 10 26 488
[email protected]

Ilona Krupa
Polski Instytut Sztuki Filmowej
tel. + 48 22 10 26 468
[email protected]

 

www.coe.int/eurimages

Europa Cinemas

Sieć kin Europa Cinemas powstała w 1992 roku. Jej celem jest zapewnianie wsparcia finansowego i operacyjnego kinom, które promują filmy europejskie. Europa Cinemas wspiera również dystrybucję filmów europejskich w Azji, Ameryce Łacińskiej i krajach obszaru śródziemnomorskiego w ramach Europa Cinemas Mundus. Sieć promuje różnorodność kulturową oraz umożliwia nawiązywanie współpracy między kinami w celu tworzenia międzynarodowych inicjatyw filmowych.

www.europa-cinemas.org

ERASMUS +

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Program dofinansuje m.in. współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

www.erasmusplus.org.pl

Horyzont 2020

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

COSME

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises) to ramowy program, zaplanowany na lata 2014-2020, na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013.

www.ec.europa.eu/growth/smes/cosme

Europa dla obywateli

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

www.europadlaobywateli.pl

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close