przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
FAQ – Kultura

FAQ – Kultura

Projekty realizowane w ramach komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa muszą mieć zasięg międzynarodowy. Działania na poziomie regionalnym lub krajowym nie będą kwalifikowane.

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach komponentu Kultura uprawnione są wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz część krajów spoza Wspólnoty Europejskiej:

 • Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Czarnogóra, Mołdawia, Macedonia Północna,  Serbia, Tunezja, Ukraina

Lista pozaunijnych krajów uczestniczących w komponencie Kultura jest stale aktualizowana i znajduje się na stronie Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury :

List of nonEU Participating Countries in the Creative Europe Programme

W komponencie Kultura w zależności od obszaru dofinansowania aplikacje mogą być składane przez:

 • instytucje i organizacje prywatne i publiczne, które aktywnie działają na polu kultury i kreatywnym (Projekty współpracy europejskiej, Platformy europejskie).
 • instytucje i organizacje aktywnie działające w sektorze książki i wydawniczym (Wsparcie obiegu literatury europejskiej)
 • europejskie sieci współpracy kulturalnej (Sieci europejskie)

Obowiązkowym wymogiem – dla lidera projektu lub sieci europejskiej – jest również posiadanie osobowości prawnej od minimum dwóch lat na termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach danego naboru.
Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie.

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, co oznacza, że żadnych dokumentów nie składa się w formie papierowej.

Proces aplikacji opisany jest z zakładce Jak złożyć wniosek?

Wkład własny do projektu są to środki finansowe, które organizacja deklaruje jako własny udział w realizacji projektu.

Czy wkład osobowy i rzeczowy mogą stanowić część wymaganego wkładu własnego?

Nie. Wkład własny może być wniesiony tylko w postaci wkładu finansowego. Wkład rzeczowy i osobowy mogą być opisane w części merytorycznej wniosku, ale nie są liczone jako wkład własny do projektu.

EUROPA INFO AKCEPT 04_-01

Są to wszystkie koszty ponoszone w związku działaniami z krajami trzecimi (tzn. krajami nie biorącymi udziału w programie Kreatywna Europa komponent Kultura). Mogą to być koszty związane z osobami fizycznymi, które są obywatelami krajów trzecich, organizacjami mającymi swoją siedzibę w kraju trzecim lub działaniami mającymi miejsce w kraju trzecim. Lider projektu i/lub partnerzy mogą ponieść koszty w związku z krajami trzecimi maksymalnie w wysokości 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

Budżet przygotowuje się w euro. Dodatkowo, kraje które znajdują się poza strefą euro, przygotowują także budżet w narodowej walucie. W takim wypadku należy użyć kursu z dnia publikacji informacji o otwarciu naboru, który dostępny jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Koszty kwalifikowane to wszystkie koszty opisane i uwzględnione w części merytorycznej wniosku. Koszty powinny mieć bezpośredni związek z zaplanowanymi działaniami, być realne, uzasadnione i poniesione w okresie realizacji projektu. Mogą to być następujące koszty, m.in.:

 • personelu przydzielonego do realizacji działania
 • koszty podróży i związane z tym koszty utrzymania
 • koszty amortyzacji sprzętu
 • koszty materiałów eksploatacyjnych i zaopatrzenia
 • koszty promocji, komunikacji, rozpowszechniania rezultatów itp.
 • koszty pośrednie (administracyjne) – maksymalnie 7 % wszystkich kwalifikowanych kosztów bezpośrednich, kwota ryczałtowa.

Wkład rzeczowy nie jest kosztem kwalifikowanym.

Sieci europejskie to obszar grantowy w komponencie Kultura oferujący dofinansowanie na sieciowanie, rozwój współpracy międzynarodowej, wzrost potencjału i budowanie pozycji podmiotów działających na rzecz poszczególnych dziedzin tych sektorów.

Działania Sieci europejskiej mają służyć łączeniu, transferowi wiedzy i umiejętności, wypracowywaniu i testowaniu nowych, lepszych rozwiązań dla sektora kultury, a także popularyzowaniu kultury i sztuki, zwiększaniu i ułatwianiu dostępu do nich. Powinny być prowadzone różnorodnymi metodami i mogą polegać m.in. na organizowaniu wydarzeń służących wzajemnemu uczeniu się profesjonalistów sektora, wypracowywaniu dobrych praktyk i narzędzi w zakresie budowania publiczności, nowych modeli biznesowych, a także prowadzeniu badań.

Dzięki współdziałaniu w sieci organizacje kultury tworzą razem podmioty mające silną pozycję, doświadczenie i dogłębną znajomość wybranej dziedziny sektora, co pozwala im występować w charakterze reprezentantów często rozproszonego sektora i być partnerem w dialogu z decydentami, a także opracowywać i proponować strategiczne rozwiązania dla europejskiej kultury.

Przykłady Sieci europejskich:

Europa Nostra, European Music Council, EUNIC – EU National Institutes for Culture, IETM Informal European Theatre Meeting, Live DMA

Platformy europejskie to obszar grantowy w komponencie Kultura oferujący dofinansowanie na promowanie artystów i twórców, szczególnie nowych talentów, a także sieciowanie i rozwój współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie dzieł i zwiększanie dostępu do kultury i sztuki.

Obszar grantowy jest przeznaczony dla europejskich platform sektora kultury składających się z co najmniej 11 podmiotów.

Podejmowane w ramach projektów działania mają służyć promocji i rozwojowi kariery nowych, wschodzących artystów, a także przyczyniać się do budowania publiczności i docierania do nowych odbiorców kultury i sztuki. Powinny być realizowane różnorodnymi metodami i mogą polegać m.in. na organizowaniu mobilności i międzynarodowej współpracy twórców, działań edukacyjnych, promujących różnorodność kulturową. Istotnym aspektem projektów jest również tworzenie i testowanie nowych modeli biznesowych, w tym innowacyjnych modeli dystrybucji, a także wykorzystanie nowych technologii w docieraniu do szerszej, międzynarodowej publiczności oraz popularyzowaniu kultury i sztuki.

Dzięki współdziałaniu organizacje mogą skutecznie realizować działania promocyjne i upowszechniać dokonania w wybranych dziedzinach sektora kultury. Ponadto dzięki współpracy międzynarodowej, wykorzystaniu nowych technologii i kanałów komunikacji platformy mogą skutecznie zwiększać widoczność i rozpoznawalność artystów na arenie międzynarodowej i upowszechniać ich twórczość.

Przykłady Platform europejskich:

European Media Art Platform, LIVEUROPE, Aerowaves, Future Architecture Platform

Utwory przeznaczone do tłumaczenia muszą być beletrystyką o wysokiej wartości literackiej, niezależnie od gatunków literackich, takich jak nowela, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, komiks i książka dla dzieci. Książki niebeletrystyczne nie są kwalifikowane – są to np. autobiografie lub biografie, bądź też eseje bez elementów beletrystycznych; przewodniki turystyczne; utwory humanistyczne (historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, itp.) oraz utwory związane z innymi naukami (takimi jak fizyka, matematyka, itp.).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close