przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Projekty współpracy europejskiej

Projekty współpracy europejskiej

KONKURS 32/2019

Harmonogram konkursu:

DZIAŁANIE OKRES REALIZACJI
otwarcie konkursu na Projekty współpracy europejskiej 2 października 2019
termin składania wniosków o dofinansowanie 27 listopada 2019 do godz. 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli
ocena złożonych wniosków 6 miesięcy
powiadomienie wnioskodawców o ocenie maj 2020
zawieranie umów dla dofinansowanych projektów czerwiec-sierpień 2020
data rozpoczęcia realizacji projektów 1 września-15 grudnia 2020


Projekty współpracy europejskiej to obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości, łączyć poprzez kulturę i sztukę, a także upowszechniać europejskie dziedzictwo kulturowe.

PRIORYTETY TEMATYCZNE

W obszarze Projekty współpracy europejskiej obowiązuje pięć priorytetów – zgodnie z założeniami składany projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z pięciu poniższych priorytetów:

 1. MOBILNOŚĆ TRANSNARODOWA: mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą oraz obieg dzieł kultury i pracy twórczej, których celem jest promowanie wymiany kulturowej, dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i zrozumienia dla różnorodności.
 2. ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI: budowanie trwałej relacji z odbiorcami, bezpośrednie angażowanie odbiorców w działania projektowe i współpraca z publicznością.
 3. BUDOWANIE POTENCJAŁU:
  cyfryzacja – wykorzystanie w projektach nowych technologii cyfrowych od etapu produkcji do dystrybucji i produkcji;
  nowe modele biznesowe – wykorzystanie w sektorze kultury nowych technologii związanych m.in. z zarządzaniem i marketingiem w celu osiągnięcia lepszych wyników rynkowych i dostosowania się do zmieniającego się kontekstu finansowego;
  szkolenie i kształcenie – profesjonalizacja i rozwój umiejętności pracowników sektora kultury i kreatywnego, zdobywanie przez uczestników działań nowych umiejętności artystycznych oraz „miękkich” umiejętności związanych z sektorami kultury oraz kreatywnym.
 4. DIALOG MIĘDZYKULTUROWY ORAZ INTEGRACJA SPOŁECZNA MIGRANTÓW I UCHODŹCÓW: ułatwienie integracji uchodźców w środowisku europejskim, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia kulturowego oraz sprzyjanie dialogowi prowadzonemu na płaszczyźnie międzyreligijnej i międzykulturowej, a także tolerancji i szacunku dla innych kultur.
 5. SPUŚCIZNA EUROPEJSKIEGO ROKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018: promocja dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej twórczości i innowacyjności, a także wzmacnianie związków między sektorem dziedzictwa kulturowego a innymi sektorami kultury i kreatywnymi.

DWIE KATEGORIE PROJEKTÓW

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:

KATEGORIA 1
Projekty współpracy europejskiej
na mniejszą skalę
KATEGORIA 2
Projekty współpracy europejskiej
na większą skalę
PARTNERSTWO PROJEKTOWE
lider i minimum 2 partnerów – wszystkie podmioty aktywnie działające w sektorach kultury i kreatywnym
(łącznie minimum 3 różne kraje uprawnione do udziału w programie Kreatywna Europa komponent Kultura)
lider i minimum 5 partnerów – wszystkie podmioty aktywnie działające w sektorach kultury i kreatywnym
(łącznie minimum 6 różnych krajów uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa komponent Kultura)
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
200 tysięcy euro

– może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu;

– pozostała kwota to wkład własny finansowy partnerstwa projektowego

2 miliony euro

– może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu;

– pozostała kwota to wkład własny finansowy partnerstwa projektowego

MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Partnerstwo projektowe mogą tworzyć publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, aktywnie działające w sektorach kultury i/lub kreatywnym, mające siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura.

Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • Islandia, Norwegia,
 • Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia,
 • Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Tunezja, Armenia i Kosowo.

Aktualizowana przez Agencję Wykonawczą EACEA lista krajów spoza Unii Europejskiej, uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura, znajduje się pod linkiem: kraje uprawnione do udziału w programie Kreatywna Europa