przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Regulamin strony

Regulamin strony

Regulamin strony

§ 1

 1. Niniejszy regulamin strony kreatywna-europa.eu (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania ze strony kreatywna-europa.eu (dalej „Strona”) oraz prawa i obowiązki Strony.
 2. Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są zamieszczone w polityce prywatności.

§ 2

 1. Właścicielem i administratorem Strony jest Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006 (Usługodawca).
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: info[at]kreatywna-europa.eu.

§ 3

Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§ 4

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Strony.
 3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

§ 5

Strona ma na celu promocję programu „Kreatywna Europa”.

§ 6

Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej korzystanie z Strony jest bezpłatne.

§ 7

Strona pozbawiona jest systemu rejestracji i logowania.

§ 8

Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Strony poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne dokumenty określone przez osoby trzecie. Usługodawca nie jest w tej sytuacji stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

§ 9

Każda osoba ma prawo:

 1. przeglądać treści publikowane na Stronie,
 2. zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Strony,
 3. korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§ 10

Zamieszczanie na Stronie treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

 

§ 11

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Strony. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Strony.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Ponadto Strona nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Strony;
  2. przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Strony;
  3. opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Strony;
  4. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.);
  5. szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 12

Usługodawca ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Strony, naruszającą postanowienia § 9 i 10 niniejszego Regulaminu, dotyczy to w szczególności komentarzy pod treściami Strony, zamieszczonych w nim przez użytkowników.

§ 13

 1. Strona oraz materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j, Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 2. Prawa do materiałów zawartych w Strony przysługują Usługodawcy lub jego kontrahentom. Ww. materiały prezentowane są na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Strony materiałów, poprzez korzystanie z Strony, Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 14

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Strony Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Strony.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2018r.,poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, państwowa instytucja kultury prowadząca działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w ust. 3 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: info[at]kreatywna-europa.eu. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

§ 15

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Strony i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Strony – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 16

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.

§ 17

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Strony.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close