Menu Treść Kontakt
Plany dla komponentu Kultura programu Kreatywna Europa na 2020 rok

Plany dla komponentu Kultura programu Kreatywna Europa na 2020 rok

Komisja Europejska ogłosiła Plan pracy programu Kreatywna Europa na rok 2020

 

Komisja Europejska ogłosiła ogólny plan działań związanych z wdrażaniem programu Kreatywna Europa do końca obecnej edycji programu (2014-2020); dokument dostępny jest na stronie Creative Europe w zakładce Annual Work Programmes.

W Planie pracy dla komponentu Kultura na 2020 rok – ostatni rok funkcjonowania programu Kreatywna Europa w obecnej perspektywie budżetowej nie ma dużych zmian w stosunku do 2019 roku. Jako stale obecne obszary grantowe w komponencie Kultura pozostają Tłumaczenia literackie oraz Projekty współpracy europejskiej (na mniejszą i większą skalę).

Koncepcje obu obszarów grantowych nie zmieniają się zasadniczo w stosunku do 2019 roku, jak również ich priorytety, zasady i wymagania wobec wnioskodawców. Warto jednak w przypadku Projektów współpracy europejskiej odnotować wzrost przeznaczonego budżetu o 4 mln € (do blisko 49 mln €) na dofinansowanie większej liczby najlepszych projektów w konkursie (planowane dofinansowanie ok. 100 projektów) oraz – w przypadku obu obszarów grantowych – dopuszczenie do dofinansowania projektów rozpoczynających się przed wyznaczonym w wezwaniu do składania wniosków najwcześniejszym możliwym terminem (w uzasadnionych przypadkach). Ta ostatnia modyfikacja ma umożliwić wykorzystanie środków z programu na dofinansowanie realizacji działań (uznanie kwalifikowalności wydatków) liczonych od terminu złożenia wniosku o dofinansowanie (w uzasadnionych przypadkach).

W przypadku Tłumaczeń literackich należy odnotować obniżenie z 15 na 10 punktów automatycznie przyznawanych za obecność w pakiecie tłumaczeń tytułów uhonorowanych Nagrodą Literacką Unii Europejskiej (EUPL).

Wsparcie dla ostatnich lat realizacji projektów Platform europejskich oraz Sieci europejskich będzie kontynuowane zgodnie z planem (kolejne transze dofinansowania na realizację dofinansowanych projektów w konkursach z 2017 roku).

Plan pracy obowiązuje dla wszystkich konkursów i inicjatyw programu Kreatywna Europa, jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku każdego konkursu wniosków o dofinansowanie – w ramach stałych obszarów grantowych, jak i dodatkowych inicjatyw – obowiązują bardziej szczegółowe wytyczne, kryteria kwalifikacji i wymagania przedstawione w przewodniku/-ach po danym obszarze grantowym (np. przewodnik z ostatniego konkursu wniosków w obszarze Projekty współpracy europejskiej) – dokumenty te są każdorazowo ogłaszane przed danym konkursem wniosków i na ich podstawie należy opracowywać i kompletować dokumentację konkursową.

Ostatnie w tej edycji programu konkursy wniosków w stałych obszarach grantowych komponentu Kultura zostaną ogłoszone:

  • Projekty współpracy europejskiej – IV kwartał 2019 roku
  • Tłumaczenia literackie – I kwartał 2020 roku.

 

„Stałe” inicjatywy związane z programem i komponentem Kultura

Bez zmian w 2020 roku realizowane będą inicjatywy wspierane przez program Kreatywna Europa i związane z sektorem kultury, jak m.in.:

  • nagrody Unii Europejskiej: Nagroda Literacka Unii Europejskiej; Nagrody Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturowego; nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie muzyki popularnej oraz współczesnej – nowa nazwa: Music Moves Europe Talent Awards; Nagroda im. Mies van der Rohego w dziedzinie architektury współczesnej;
  • Europejskie Stolice Kultury; Europejskie Dni Dziedzictwa; Znak Dziedzictwa Europejskiego; edukacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa kulturowego;
  • Instrument Gwarancji Finansowych programu Kreatywna Europa.


Kontynuacje nowych inicjatyw/pilotaży

W 2020 roku kontynuowane będą:


Nowości/Pilotaże

Planowane jest ogłoszenie specjalnego naboru projektów współpracy z regionem Bałkanów Zachodnich. Środki na ten cel (ok. 5 mln €) mają zostać przekazane do programu z budżetu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia. Ma być to wkład w realizację strategii rozszerzenia Unii Europejskiej dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększonego zaangażowania Unii Europejskiej w tym regionie – w obszarze kultury, zwiększania udziału Bałkanów Zachodnich w programie Kreatywna Europa, budowania potencjału organizacji i instytucji kultury z tego regionu, rozwoju współpracy w sieci organizacji, instytucji kultury z państw członkowskich i regionu – w przypadku tej inicjatywy nie są znane bardziej szczegółowe informacje.

W Planie pracy na 2020 rok przewidziano wprowadzenie opracowanego na zamówienie Komisji Europejskiej (w ramach przetargu) pilotażowego programu mobilności/obiegu dzieł performatywnych (Circulation of European Performing Arts) – na wzór programu mobilności artystów i pracowników sektora kultury i-Portunus, mającego na celu ułatwienie ponadnarodowego obiegu wykonań na żywo sztuk performatywnych (teatr, taniec, festiwal, cyrk, street-art, z wyłączeniem muzyki). Inicjatywa ma wspomóc sektor kultury w organizacji i kosztach podejmowania przedsięwzięć artystycznych poza granicami kraju, jak również – w docieraniu do zagranicznej publiczności (np. poprzez dofinansowanie kosztów przygotowaniu napisów z języku obcym w przypadku produkcji teatralnych). Przetarg na pilotażowy program obiegu dzieł performatywnych ma zostać ogłoszony w II kwartale 2020 roku.

Zaplanowano także, również w ramach wykonanych na zamówienie Komisji Europejskiej działań (w ramach przetargu), opracowanie strategicznego wsparcia programu Kreatywna Europa dla sektora teatru (Sectorial support to the theatre sector) – na wzór inicjatywy Music Moves Europe na rzecz wsparcia sektora muzyki. Pilotaż ma w pierwszej kolejności przenalizować problemy, trudności, możliwości i ograniczenia sektora teatralnego, a następnie zaproponować maksymalnie dopasowane wsparcie dla sektora w wielu aspektach, m.in. obiegu dzieł, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji, cyfryzacji, włączania społecznego, a także – podejmowania i budowania kontaktów i sieci współpracy międzynarodowej. Przetarg na opracowanie strategii dla europejskiego sektora teatru ma zostać ogłoszony w II kwartale 2020 roku.

Ponadto nowością będzie współpraca z Radą Europy i wsparcie działań związanych z promocją na poziomie międzynarodowym i zachęceniem nowych państw do podpisania i ratyfikacji konwencji (Nicosia Convention) dot. przestępstw związanych z dobrami kultury (m.in. zapobieganie przemytowi i niszczeniu, kryminalizacja i współpraca międzynarodowa w zakresie walki z przestępstwami na dobrach kultury).

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close