FAQ – Kultura

FAQ – Kultura

Projekty realizowane w ramach komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa muszą mieć zasięg większy niż regionalny czy krajowy – ich wymiar powinien być międzynarodowy.

Do składania wniosków w komponencie Kultura uprawnione są wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz część krajów spoza Unii czy Europy. Lista pozaunijnych krajów uczestniczących w komponencie Kultura jest stale aktualizowana i znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury.

W komponencie Kultura aplikacje o dofinansowanie mogą być składane przez instytucje i organizacje, które aktywnie działają na polu kultury i kreatywnym. Obowiązkowym wymogiem jest również posiadanie osobowości prawnej minimum 2 lata najpóźniej w dniu terminu składania wniosku o dofinansowanie w ramach danego naboru. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie.

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, co oznacza, że żadnych dokumentów nie składa się w formie papierowej.

Proces aplikacji opisany jest z zakładce Jak złożyć wniosek?

Dokumenty aplikacyjne, lista i wzory załączników, zaproszenie do składania wniosków oraz przewodniki po obszarach dostępne są na naszej stronie w zakładce OBSZARY GRANTOWE, a także na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury.

Wkład własny do projektu są to środki finansowe, które organizacja deklaruje jako własny udział w realizacji projektu.

Czy wkład osobowy i rzeczowy mogą stanowić część wymaganego wkładu własnego?

Nie. Wkład własny może być wniesiony tylko w postaci wkładu finansowego. Wkład rzeczowy i osobowy mogą być opisane w części merytorycznej wniosku, ale nie są liczone jako wkład własny do projektu.

EUROPA INFO AKCEPT 04_-01

Są to wszystkie koszty ponoszone w związku działaniami z krajami trzecimi (tzn. krajami nie biorącymi udziału w Programie Kreatywna Europa komponent Kultura). Mogą to być koszty związane z osobami fizycznymi, które są obywatelami krajów trzecich, organizacjami mającymi swoją siedzibę w kraju trzecim lub działaniami mającymi miejsce w kraju trzecim. Lider projektu i/lub partnerzy mogą ponieść koszty w związku z krajami trzecimi maksymalnie w wysokości 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

Budżet przygotowuje się w euro. Dodatkowo, kraje które znajdują się poza strefą euro, przygotowują także budżet w narodowej walucie. W takim wypadku należy użyć kursu z dnia publikacji informacji o otwarciu naboru, który dostępny jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Koszty kwalifikowane to wszystkie koszty opisane i uwzględnione w części merytorycznej wniosku. Koszty powinny mieć bezpośredni związek z zaplanowanymi działaniami, być realne, uzasadnione i poniesione w okresie realizacji projektu. Mogą to być następujące koszty:

 • personelu przydzielonego do realizacji działania
 • koszty podróży i związane z tym koszty utrzymania
 • koszty amortyzacji sprzętu
 • koszty materiałów eksploatacyjnych i zaopatrzenia
 • koszty promocji, komunikacji, rozpowszechniania rezultatów itp.
 • koszty pośrednie (administracyjne) – maksymalnie 7 % wszystkich kwalifikowanych kosztów bezpośrednich, kwota ryczałtowa

Wkład rzeczowy nie jest kosztem kwalifikowanym

Jest to ustrukturyzowana grupa organizacji reprezentująca sektor kultury i sektor kreatywny, której celem jest wzmacnianie zdolności tych sektorów do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym i międzynarodowym oraz zdolności przystosowywania się do zmian.

 • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji
 • działania ponadnarodowe i współpraca międzynarodowa
 • zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej
 • rozwój nowych talentów
 • mobilność podmiotów z sektora kultury i kreatywnego
 • rozpowszechnianie dzieł mających znaczny wpływ na sektor
 • zwiększanie rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących europejski repertuar

Wśród artystów prezentowanych przez członków platformy w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przynajmniej 30% muszą stanowić nowe talenty (artyści), zgodnie z definicją podmiotu koordynującego. Definicja nowych talentów powinna być ustalona przez podmiot koordynujący i dopasowana do działań członków platformy.

 • wzmacnianie różnorodności kulturowej i językowej w UE i innych krajach uczestniczących w Programie
 • promowanie transnarodowego rozpowszechniania wysokiej jakości dzieł literatury europejskiej
 • rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej z myślą o zagwarantowaniu jak najszerszej ich dostępności
 • poprawianie wizerunku tłumaczy
 • wykorzystanie technologii cyfrowych w dystrybucji i promocji

Zarówno język źródłowy i język docelowy powinny być językami urzędowymi UE lub krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa komponent Kultura.

Utwory przeznaczone do tłumaczenia być beletrystyką o wysokiej wartości literackiej, niezależnie od gatunków literackich, takich jak nowela, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, komiks i książka dla dzieci. Książki niebeletrystyczne nie są kwalifikowane – są to np. autobiografie lub biografie, bądź też eseje bez elementów beletrystycznych; przewodniki turystyczne; utwory humanistyczne (historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, itp.) oraz utwory związane z innymi naukami (takimi jak fizyka, matematyka, itp.).

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close