Sieci Europejskie

Wsparcie międzynarodowych działań kulturalnych realizowanych przez europejskie sieci współpracy kulturalnej.

Projekt realizowany przez sieć powinien przyczyniać się do realizacji poniższych celów i priorytetów:

  • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji,
  • umożliwianie podmiotom działającym w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej,
  • zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej, aby żeby uniknąć wykonywania tych samych działań.

Rodzaje grantów:

KWALIFIKOWALNI WNIOSKODAWCY
Organizacje posiadające osobowość prawną. Wnioskodawcą może być cała sieć, o ile posiada osobowość prawną, lub też organizacja, członek sieci, działający w jej imieniu.

Sieci* współpracy kulturalnej istniejące minimum 2 lata, zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w Programie, zrzeszające przynajmniej 15 organizacji członkowskich z 10 różnych krajów.

* Sieć definiuje się jako wielopaństwową organizację członkowską, której misja, ład, prawa i zobowiązania członków określone są w ramach dokumentu („statutu”) wypracowanego przez jej członków.

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
250 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu.
CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

mapa_kultura_v2

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Izrael będzie krajem uprawnionym do składania wniosków, pod warunkiem, że umowa pomiędzy UE a Izraelem będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ostatni nabór wniosków zakończył się 25 listopada 2016 r. – oznacza to, że do końca trwania programu nie będzie już możliwości składania aplikacji.