Projekty współpracy europejskiej

Projekty współpracy europejskiej

 

Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości.

Zgodnie z założeniami projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z pięciu poniższych priorytetów:

Mobilność transnarodowa

czyli mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą oraz obieg dzieł kultury i pracy twórczej, którego celem jest promowanie wymiany kulturowej, dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i zrozumienia dla różnorodności

Rozwój publiczności

oznacza przybliżenie ludzi do kultury. Celem jest bezpośrednie zaangażowanie odbiorców w działania projektowe i praca z publicznością, a nie praca dla publiczności.

Budowanie potencjału

to pomoc osobom związanym zawodowo z kulturą w rozwoju ich umiejętności i umiędzynarodowianie ich kariery, co ma pozwolić na stworzenie nowych perspektyw zawodowych oraz sprzyjać współpracy międzynarodowej. Działania te mogą być realizowane m.in. przez jedną z trzech poniższych form, które stanowią odrębne priorytety:

  • cyfryzacja – wykorzystanie w projektach nowych technologii cyfrowych od etapu produkcji do dystrybucji i produkcji.
  • nowe modele biznesowe – wykorzystanie w sektorze kultury nowych technologii związanych m.in. z zarządzaniem i marketingiem, co ma pozwolić na osiąganie lepszych wyników rynkowych i dostosowywania się do zmieniającego się kontekstu finansowego.
  • szkolenie i kształcenie – zdobywanie nowych umiejętności artystycznych oraz „miękkich” umiejętności związanych z sektorem kultury i kreatywnym przez uczestników projektu.

Dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców

Dialog kulturowy składa się ze wzmacniania wzajemnego zrozumienia oraz szacunku dla innych kultur i stąd też przyczynia się do integracji społecznej migrantów i uchodźców. Komponent Kultura programu Kreatywna Europa wesprze transnarodowe projekty stawiające przed sobą zadanie promocji dialogu międzykulturowego i kulturowej różnorodności. Celem tych projektów ma być ułatwienie integracji uchodźców w środowisku europejskim, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia kulturowego oraz sprzyjanie dialogowi, prowadzonemu na płaszczyźnie międzyreligijnej i międzykulturowej, a także tolerancji i szacunku dla innych kultur.

Spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Inicjatywa Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 miała na celu m.in. budowę świadomości wspólnej historii i wartości oraz wzmocnienie poczucia wspólnej przynależności do przestrzeni europejskiej. Komponent Kultura programu Kreatywna Europa wesprze projekty o charakterze transnarodowym, które będą miały na celu promocję dziedzictwa kulturowego jako źródła inspiracji dla współczesnej twórczości i innowacyjności, a także wzmacniające związek między sektorem dziedzictwa kulturowego a innymi sektorami kultury i kreatywnymi.

Rodzaje grantów:

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:

KATEGORIA 1
projekty współpracy na mniejszą skalę
KATEGORIA 2
projekty współpracy na większą skalę
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu 2 mln euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O granty mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym. Lider projektu musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

  • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
  • Islandia, Norwegia,
  • Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia,
  • Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Tunezja, Armenia i Kosowo.

Aktualizowana przez Agencję Wykonawczą EACEA lista krajów spoza Unii Europejskiej, uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura, znajduje się pod linkiem: kraje uprawnione do udziału w programie Kreatywna Europa

Uczestnictwo innych krajów spoza Unii Europejskiej:

Izrael – odroczył swój udział w programie Kreatywna Europa. Oznacza to, że Izrael nie jest krajem kwalifikowanym do udziału w najbliższych naborach komponentów MEDIA i Kultura. Udział Izraela w Programie może odbywać się na zasadach obejmujących tzw. państwa trzecie.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabory wniosków do obszaru Projekty współpracy europejskiej będą przeprowadzane corocznie, do 2020 roku.

Terminy najbliższego konkursu wniosków: JESIEŃ 2019

Podstawową wersją Przewodnika i pozostałych dokumentów pozostaje wersja anglojęzyczna.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close