Projekty Współpracy Europejskiej

 

UWAGA! (Aktualizacja 7 sierpnia) Otwarcie naboru wniosków nastąpi prawdopodobnie pod koniec września 2017 r.: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news_en/European-Cooperation-Projects-Call-2018_en.

Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości.

Zgodnie z założeniami projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z pięciu poniższych priorytetów:

Mobilność transnarodowa

czyli mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą oraz obieg dzieł kultury i pracy twórczej, którego celem jest promowanie wymiany kulturowej, dialogu międzykulturowego, integracji społecznej i zrozumienia dla różnorodności

Rozwój publiczności

oznacza przybliżenie ludzi do kultury. Celem jest bezpośrednie zaangażowanie odbiorców w działania projektowe i praca z publicznością, a nie praca dla publiczności.

Budowanie potencjału

to pomoc osobom związanym zawodowo z kulturą w rozwoju ich umiejętności i umiędzynarodowianie ich kariery, co ma pozwolić na stworzenie nowych perspektyw zawodowych oraz sprzyjać współpracy międzynarodowej. Działania te mogą być realizowane m.in. przez jedną z trzech poniższych form, które stanowią odrębne priorytety:

  • cyfryzacja – wykorzystanie w projektach nowych technologii cyfrowych od etapu produkcji do dystrybucji i produkcji.
  • nowe modele biznesowe – wykorzystanie w sektorze kultury nowych technologii związanych m.in. z zarządzaniem i marketingiem, co ma pozwolić na osiąganie lepszych wyników rynkowych i dostosowywania się do zmieniającego się kontekstu finansowego.
  • szkolenie i kształcenie – zdobywanie nowych umiejętności artystycznych oraz „miękkich” umiejętności związanych z sektorem kultury i kreatywnym przez uczestników projektu.

W 2016 roku rozszerzono zakresu przykładowych działań o działania związane z integracją uchodźców:

„Działalność kulturalna i/lub działania audiowizualne, mające na celu wsparcie integracji uchodźców przybyłych w ostatnim czasie do Europy poprzez stworzenie obywatelom UE oraz uchodźcom okazji do współpracy, odkrywania, nauki oraz zrozumienia wartości i kultury obu grup, we współdziałaniu ze strukturami społecznymi już współpracującymi ze społecznościami uchodźców. Projekty mogą promować wspólne tworzenie i organizację występów na przykład autorskiego teatru, muzyki, dzieł audiowizualnych i spektakli ulicznych, z uwzględnieniem kwestii językowych, aspektów płciowych i prawnych, problemów z poruszaniem się oraz specyfiki grupy docelowej. Projekty powinny wspierać identyfikację konkretnych zdolności artystycznych uchodźców, wykorzystywać ich talenty oraz zwiększać umiejętności w celu lepszej integracji w życiu społecznym i na rynku pracy”.

Rodzaje grantów:

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:

KATEGORIA 1
projekty współpracy na mniejszą skalę
KATEGORIA 2
projekty współpracy na większą skalę
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu 2 mln euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

Dodatkowo, w naborze wniosków w 2017 roku będzie możliwość otrzymania dofinansowania na projekty związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018:

KATEGORIA 3
projekty współpracy
związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
TBA
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
TBA
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
TBA

Więcej informacji dotyczących kategorii 3, czyli projektów współpracy związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018 TUTAJ.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O granty mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, które posiadają osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

mapa_kultura_v2

 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Izrael będzie krajem uprawnionym do składania wniosków, pod warunkiem, że umowa pomiędzy UE a Izraelem będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Tunezja odroczyła swój udział w programie Kreatywna Europa do 2018 roku. Oznacza to, że Tunezja nie jest krajem kwalifikowanym w najbliższych naborach komponentów MEDIA i Kultura. Udział Tunezji w Programie może odbywać się na zasadach obejmujących tzw. państwa trzecie.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Z uwagi na przesunięcie terminu otwarcia naboru wniosków w 2017 r., termin zamknięcia zostanie podany w późniejszym czasie. Przewidywany czas naboru wniosków to ok. 6 – 8 tygodni.

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close