przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Projekty współpracy europejskiej

Projekty współpracy europejskiej

Projekty współpracy europejskiej to obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe.

Projekt powinien przyczyniać się do realizacji jednego z następujących celów:

 • transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystówwspółpraca ponadnarodowa  w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i twórczego. 
 • innowacjejako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego konkurencyjności. Innowacje mają charakter nie tylko technologiczny; mogą obejmować rozwój i eksperymentowanie z nowymi praktykami lub nowymi modelami

Dodatkowo projekt musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych priorytetów (i nie więcej niż dwa):

 • publiczność: zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również zaangażowanie publiczności;
 • włączenie społeczne: promowanie i wzmacnianie integracji społecznej w kulturze / poprzez kulturę, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i grup marginalizowanych społecznie, a także poprzez dialog międzykulturowy;
 • zrównoważony rozwój: przyczynianie się do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Nowego Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do współtworzenia i rozpowszechniania praktyk przyjaznych dla środowiska, a także do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane działania;
 • nowe technologie: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także przyspieszenie ich cyfrowej transformacji;
 • wymiar międzynarodowy: budowanie współpracy transnarodowej w ramach europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji lokalnych  i mikroorganizacji, do podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym;
 • (coroczne) priorytety sektorowe – dla sektorów dziedzictwa kulturowego, muzyki, książki i wydawniczego, architektury, mody i wzornictwa, zrównoważonej turystyki kulturalnej: działania w zakresie budowania potencjału oraz szkoleń (a także inne działania rozwijania umiejętności, takie jak mentoring, wzajemne uczenie się, networking, itd.), charakterystyczne dla sektorów wymienionych powyżej. Celem tego priorytetu jest wspieranie talentów i poszerzanie zdolności rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości artystów i zawodowców z sektorów, o których mowa, dla dostosowania do nowych procesów twórczych, modeli biznesowych i zmian rynkowych oraz zaangażowania w transformację cyfrową i ekologiczną.
  Szczególną uwagę przykłada się do nabywania umiejętności i wiedzy w zakresie:
  ● Przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego (np. rozwój widowni, marketing, promocja, dystrybucja, monetyzacja, praca na własny rachunek, negocjowanie umów i wynagrodzenia, itd.),
  ● Cyfryzacji (3D, technologie SI, big data, blockchain, metaverse, NFT, itd.)
  ● Ekologizacji łańcucha wartości i zrównoważonych modeli biznesowych.

Ponadto kluczowe będzie uwzględnienie w projekcie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna Europa 2021-2027, takich jak inkluzywność, różnorodność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Uprawnieni wnioskodawcy

W ramach schematu Projekty współpracy europejskiej aplikować mogą publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, mające siedzibę w Unii Europejskiej lub w  jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura.

Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat w dniu, w którym upływa termin składania wniosków.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wyjątek stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Rodzaje grantów

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii

Projekty współpracy europejskiej
na mniejszą skalę na średnią skalę na większą skalę
partnerstwo projektowe minimum 3 organizacje z 3 różnych kwalifikujących się krajów minimum 5 organizacji z 5 różnych kwalifikujących się krajów minimum 10 organizacji z 10 różnych kwalifikujących się krajów
maksymalne dofinansowanie 200 000 euro 1 mln euro 2 mln euro
poziom dofinansowania maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu maksymalnie 70% całkowitego budżetu projektu maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu
wkład własny pozostała kwota to wkład własny finansowy partnerstwa projektowego
czas realizacji projektu maksymalnie 48 miesięcy

 

Kalendarz konkursu 2023 r.

otwarcie konkursu 17 listopada 2022
termin składania wniosków 9 marca 2023 godz. 17.00
ocena złożonych projektów marzec – lipiec 2023
wyniki oceny złożonych projektów lipiec 2023
kontraktowanie dofinansowanych projektów sierpień-październik 2023

Następny nabór wniosków zostanie otwarty jesienią 2023.

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close