przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Projekty współpracy europejskiej

Projekty współpracy europejskiej

Nabór wniosków został zakończony 23 stycznia 2024. Kolejny nabór zostanie ogłoszony jesienią 2024.

Projekty współpracy europejskiej to obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe.

Projekt powinien przyczyniać się do realizacji jednego z następujących celów:

  • transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystówwspółpraca ponadnarodowa  w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i twórczego. 
  • innowacjejako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego konkurencyjności. Innowacje mają charakter nie tylko technologiczny; mogą obejmować rozwój i eksperymentowanie z nowymi praktykami lub nowymi modelami

Dodatkowo projekt musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych priorytetów (i nie więcej niż dwa):

  • publiczność: zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również zaangażowanie publiczności;
  • włączenie społeczne: promowanie i wzmacnianie integracji społecznej w kulturze / poprzez kulturę, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i grup marginalizowanych społecznie, a także poprzez dialog międzykulturowy;
  • zrównoważony rozwój: przyczynianie się do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Nowego Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do współtworzenia i rozpowszechniania praktyk przyjaznych dla środowiska, a także do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane działania;
  • nowe technologie: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także przyspieszenie ich cyfrowej transformacji;
  • wymiar międzynarodowy: budowanie współpracy transnarodowej w ramach europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji lokalnych  i mikroorganizacji, do podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym;
  • Priorytet roczny (2024):  wsparcie ukraińskiego sektora kultury i kreatywnego.Celem tego priorytetu jest zapewnienie odpowiedzi na konsekwencje wojny w Ukrainie, które mają druzgocący wpływ na ukraińskie dziedzictwo kulturowe, a także na organizacje kulturalne i artystów, którzy nie mogą działać i docierać do swoich odbiorców i publiczności międzynarodowej. Projekty dotyczące tego priorytetu powinny koncentrować się na wysiłku na rzecz wspierania ukraińskich organizacji kulturalnych i specjalistów (w tym artystów), aby umożliwić im dalsze tworzenie i prezentację kultury ukraińskiej i/lub przygotowania do powojenne odbudowy sektora.

Ponadto kluczowe będzie uwzględnienie w projekcie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna Europa 2021-2027, takich jak inkluzywność, różnorodność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Uprawnieni wnioskodawcy

W ramach schematu Projekty współpracy europejskiej aplikować mogą publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, mające siedzibę w Unii Europejskiej lub w  jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura.

Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat w dniu, w którym upływa termin składania wniosków.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wyjątek stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Rodzaje grantów

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii

Projekty współpracy europejskiej
na mniejszą skalę na średnią skalę na większą skalę
partnerstwo projektowe minimum 3 organizacje z 3 różnych kwalifikujących się krajów minimum 5 organizacji z 5 różnych kwalifikujących się krajów minimum 10 organizacji z 10 różnych kwalifikujących się krajów
maksymalne dofinansowanie 200 000 euro 1 mln euro 2 mln euro
poziom dofinansowania maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu maksymalnie 70% całkowitego budżetu projektu maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu
wkład własny pozostała kwota to wkład własny finansowy partnerstwa projektowego
czas realizacji projektu maksymalnie 48 miesięcy

W aktualnym naborze (2024) istnieje możliwość aplikowania tylko w ramach dwóch kategorii: projekty na małą skalę i projekty na średnią skalę.
Nabór na projekty na dużą skalę będzie ogłaszany co dwa lata.

Kalendarz konkursu 2024 r.

otwarcie konkursu 19 października 2023
termin składania wniosków 23 stycznia 2024 godz. 17.00
ocena złożonych projektów luty-czerwiec 2024
wyniki oceny złożonych projektów lipiec 2024
kontraktowanie dofinansowanych projektów październik 2024

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close