Platformy Europejskie

Wsparcie projektów, które przyczyniają się do rozwoju nowych talentów oraz wzmacniają rozpoznawalność i widoczność artystów i twórców sektora kultury i kreatywnego na arenie europejskiej.

Platformy europejskie powinny skupiać się na następujących działaniach priorytetowych:

  • współtworzenie europejskiego programu opartego na wspólnej wizji artystycznej i kulturalnej,
  • wspieranie i promowanie mobilności i widoczności nowych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym,
  • wśród artystów prezentowanych przez członków platformy przynajmniej 30% muszą stanowić nowe talenty (artyści), zgodnie z definicją podmiotu koordynującego,
  • rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (m.in. tournée, imprezy, festiwale),
  • tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. Europejskiego Znaku Jakości,
  • rozwój publiczności (szczególnie nowej oraz wśród osób młodych) poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • wdrażanie edukacyjnych oraz informacyjnych działań skierowanych zwłaszcza do młodych osób,
  • wzmacnianie europejskich wartości oraz różnorodności kulturalnej,
  • wykorzystanie w sektorze kultury nowych modeli biznesowych oraz dystrybucyjnych.

Rodzaje grantów:

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA
jest organem reprezentującym platformę i jej członków określa zestaw kryteriów, które muszą spełnić członkowie, odpowiada za wybór i monitorowanie członków, przydziela dotacje członkom.
ZAŁOŻENIA
platformę powinno tworzyć minimum 11 podmiotów z 10 różnych krajów biorących udział w Programie (z czego jeden występuje w roli jednostki koordynującej, a pozostali są członkami platformy), wśród nich co najmniej 5 musi mieć siedzibę w państwach członkowskich UE lub państwach EFTA.
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
500 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu.
CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

W skład platformy powinny wchodzić prywatne i/lub publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, które posiadają osobowość prawną on minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Osoby fizyczne nie mogą aplikować do Programu.

Platformy zrzeszające wyłącznie twórców audiowizualnych nie są kwalifikowane.

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

 

mapa_kultura_v2

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Izrael oraz Tunezja będą krajami uprawnionymi do składania wniosków, pod warunkiem, że umowa pomiędzy UE a Izraelem i Tunezją będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

platformy_KULTURA