Platformy Europejskie

UWAGA! Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) nie ogłosiła jeszcze otwarcia naboru wniosków do obszaru Platformy Europejskie.

Wsparcie projektów, które przyczyniają się do rozwoju nowych talentów oraz wzmacniają rozpoznawalność i widoczność artystów i twórców sektora kultury i kreatywnego na arenie europejskiej.

Platformy europejskie powinny skupiać się na następujących działaniach priorytetowych:

  • wspieranie mobilności i widoczności młodych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym,
  • rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale),
  • tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości,
  • rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rodzaje grantów:

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA
jest organem reprezentującym platformę i jej członków określa zestaw kryteriów, które muszą spełnić członkowie, odpowiada za wybór i monitorowanie członków, przydziela dotacje członkom.
ZAŁOŻENIA
platformę powinno tworzyć minimum 11 podmiotów z 10 różnych krajów biorących udział w Programie, z czego jeden występuje w roli jednostki koordynującej, a pozostali są członkami platformy.
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
500 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu.
CZAS TRWANIA PROJEKTU
48 miesięcy

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

W skład platformy powinny wchodzić prywatne i/lub publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, które posiadają osobowość prawną on minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

 

mapa_kultura_v2

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Izrael będzie krajem uprawnionym do składania wniosków, pod warunkiem, że umowa pomiędzy UE a Izraelem będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW*:

iv_2017_platformy_europejskie

 

* 27 lipca 2016 roku na stronie internetowej programu Kreatywna Europa, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, sektora Audiowizualnego i Kultury poinformowała o przesunięciu daty otwarcia naboru wniosków. Źródło: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/creative-europe-culture-new-time-table-for-calls-for-proposals-under-2017-budget-will-be-published_en.