Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w programie Promesa MKiDN. Głównym celem programu Promesa MKiDN jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich.

 

Możliwość ubiegania się o Promesę MKiDN dotyczy m.in. wsparcia dla wkładu własnego polskich wnioskodawców oraz partnerów w projektach programu Kreatywna Europa, w przypadku projektów, na które nie zawarto jeszcze wiążącej umowy o dofinansowaniu projektu ze środków europejskich. Istotne jest, aby działania, na które wnioskuje się o Promesę, realizowały wyznaczone przez MKiDN zadania w obszarze:

 • ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego;
 • realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych;
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury;
 • rozwoju zasobów ludzkich oraz podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Składane projekty mają być oparte na międzynarodowej współpracy artystów, rozwoju kompetencji i konkurencyjności sektora kultury oraz zwiększaniu dostępu do kultury.

 

O dofinansowanie w ramach programu Promesa MKiDN mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • państwowe instytucje kultury;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • publiczne szkoły artystyczne;
 • państwowe uczelnie artystyczne.

 

Wnioskodawców programu Kreatywna Europa, którzy spełniają powyższe kryteria i którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do programu Kreatywna Europa, a nie podpisali jeszcze umów na realizację projektów ze środków europejskich, zachęcamy do korzystania ze wsparcia oferowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Termin złożenia wniosku upływa 29 marca 2019 roku. Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach EBOI – uruchomionych przez MKiDN na przełomie lutego oraz marca 2019 roku: EBOI. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski w programie Promesa.
Ponadto, Ministerstwo zachęca do składania wniosków do 15 marca 2019 roku ze względu na to, iż wówczas wnioskodawcy będą informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych uchybień formalnych, które wnioskodawcy będą mieli szansę uzupełnić.

Wszelkie informacje szczegółowe, w tym wytyczne, regulamin programu Promesa MKiDN, instrukcja złożenia wniosku, wymagane załączniki do wniosku oraz wszelkie dane kontaktowe na wypadek pytań dotyczących Promesy, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Promesa MKiDN 2019.

 

Poniżej kilka istotnych informacji w kontekście programu Kreatywna Europa:

 • w kosztorysie wniosku o Promesę należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji zadania;
 • dofinansowanie w ramach Promesy może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów kwalifikowalnych – koszty kwalifikowalne w programie Promesa MKiDN są tożsame z kosztami kwalifikowalnymi we wniosku do danego programu europejskiego;
 • udział procentowy Promesy MKiDN we wkładzie własnym zadania nie może przekroczyć 80%, chyba że minister wyrazi zgodę na podniesienie poziomu dofinansowania;
 • wnioskodawca może, w zależności od czasu trwania projektu, przedstawić we wniosku odrębne kosztorysy na każdy rok, tj. np. na rok 2019, 2020 itd.;
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorstwom) dofinansowanie w programie Promesa udzielane jest jako pomoc publiczna lub pomoc de minimis, tj. w odniesieniu do komponentu MEDIA programu Kreatywna Europa dofinansowanie dla przedsiębiorstw udzielane będzie w reżimie pomocy de minimis, natomiast w odniesieniu do komponentu Kultura dofinansowanie dla przedsiębiorstw będzie udzielane w reżimie pomocy publicznej;
 • ponadto, istotnym czynnikiem decydującym o wyłączeniu dofinansowania dla przedsiębiorstw z reżimu pomocy publicznej/pomocy de minimis będzie stwierdzenie, czy projekt ma charakter czysto społeczny, edukacyjny lub kulturalny, a jego efekty będą otwarte i dostępne dla ogółu społeczeństwa bezpłatnie w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu; czy też projekt ma charakter gospodarczy;
 • w przypadku dofinansowania dla przedsiębiorstw istotne jest również, czy dofinansowanie nie grozi zakłóceniem bądź nie zakłóca konkurencji i nie ma wpływu na wymianę handlową;
 • pułap pomocy de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymywać przez okres trzech lat, nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 €;
 • do pomocy de minimis jak również do pomocy publicznej wlicza się wszystkie źródła finansowania projektu pochodzące ze środków publicznych;
 • w przypadku dofinansowania udzielonego w reżimie pomocy publicznej, maksymalna kwota pomocy ze wszystkich źródeł publicznych w zakresie związanym z tworzeniem, redagowaniem, digitalizacją i publikacją dzieł muzycznych i literackich, w tym przekładów, nie może przekraczać ani różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zdyskontowanymi przychodami projektu w zakresie związanym z tworzeniem, redagowaniem, digitalizacją i publikacją dzieł muzycznych i literackich, w tym przekładów, ani 70% kosztów kwalifikowalnych w tym zakresie;
 • składane do wniosku o Promesę MKiDN projekty będą podlegać ocenie w następujących aspektach: wartość merytoryczna (zasięg projektu; kompleksowość i wieloaspektowość projektu; wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury, w tym działania służące budowaniu/rozwojowi publiczności; oferta kulturalna); zgodność ze strategicznymi celami programu (ranga i znaczenie projektu; zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych); wartość organizacyjna (ocena potencjału wnioskodawcy, w tym doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy na zadania kulturalne, plan rozwoju wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej na najbliższe lata, profesjonalizm wniosku; szczegółowość przygotowania budżetu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów; gotowość do realizacji projektu).

 

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close