przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Konkurs na realizację Projektów współpracy z krajami regionu Bałkanów Zachodnich

Konkurs na realizację Projektów współpracy z krajami regionu Bałkanów Zachodnich

Komisja Europejska ogłosiła specjalny konkurs o dofinansowanie w sektorach kultury i kreatywnym projektów współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów regionu Bałkanów Zachodnich.

Celem konkursu jest odnowienie, wzmocnienie i zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej i regionu Bałkanów Zachodnich poprzez aktywną współpracę kulturalną i współtworzenie kultury, sztuki, a także wsparcie konkurencyjności sektora kultury w krajach obszaru Bałkanów Zachodnich.
Działanie jest elementem budowania międzynarodowych stosunków kulturalnych Unii Europejskiej i państw spoza niej, także w kontekście akcesji bądź preakcesji krajów regionu Bałkanów Zachodnich do Wspólnoty Europejskiej.

 

Konkurs na Projekty współpracy z Bałkanami Zachodnimi wzorowany jest na konkursie w obszarze grantowym Projekty współpracy europejskiej i w znacznej części ma podobne cele i priorytety, jak również strukturę opracowania projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie, pracy projektowej opartej na ścisłej międzynarodowej współpracy partnerskiej. Działania projektowe mogą dotyczyć m.in. dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), integracji poprzez kulturę i sztukę, budowania sieci współpracy międzynarodowej w zakresie wybranych dziedzin sztuki, rozwoju kompetencji twórców i profesjonalistów sektorów kultury i kreatywnego. Istotne jest, aby projekty przyczyniały się do nawiązywania i pogłębiania współpracy międzynarodowej w sektorach kultury i kreatywnym państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów regionu Bałkanów Zachodnich, oraz rozwoju potencjału organizacji i instytucji sektora kultury w krajach regionu Bałkanów Zachodnich.

Do priorytetów, które powinny realizować składane projekty, należą:

  • budowanie i wzrost potencjału organizacji i instytucji w sektorach kultury i kreatywnym w regionie Bałkanów Zachodnich – działania mające na celu budowanie i wzrost potencjału organizacji i instytucji kultury w regionie Bałkanów Zachodnich mogą dotyczyć m.in. tworzenia nowych i długofalowych partnerstw oraz sieci współpracy międzynarodowej, rozwoju nowych strategii i rozwiązań dla sektorów kultury i kreatywnego, wzrostu konkurencyjności sektora, dostosowania do zmiany cyfrowej oraz rozwoju publiczności;
  • wsparcie ponadnarodowej mobilności artystów i osób zawodowo związanych z kulturą i sztuką oraz ponadnarodowego obiegu dzieł – działania mające na celu wsparcie międzynarodowej mobilności twórców i profesjonalistów oraz obiegu dzieł w regionie Bałkanów Zachodnich lub pomiędzy Bałkanami Zachodnimi a państwami należącymi do Unii Europejskiej mogą dotyczyć m.in. wsparcia mobilności artystów i pracy twórczej, międzynarodowej współpracy artystów i umiędzynarodowienia ich karier;
  • wzmocnienie dialogu międzykulturowego artystów, operatorów kultury oraz publiczności w regionie Bałkanów Zachodnich – działania mogą dotyczyć m.in. promowania bogactwa i różnorodności kulturowej i ekspresji twórczej, również w kontekście wzmacniania spójności społecznej, wzrostu ekonomicznego i współpracy międzysektorowej, a także wzmacniania uczestnictwa w kulturze i potencjału kulturowego.

Istotne są również takie aspekty projektów, jak promocja równości płci, wsparcie aktywnego udziału i roli kobiet w przemysłach kreatywnych i kulturze, podnoszenie świadomości dotyczącej nierównego traktowania ze względu na płeć – w obszarze sektorów kultury i kreatywnego, a także kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko i zmianami klimatu, promowanie podejścia opartego na prawach i ich poszanowaniu m.in. w kontekście grup i osób należących do mniejszości, wysiedlonych, migrantów i uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych, społeczności LGBTIQ+.

 

Konkurs jest adresowany do podmiotów publicznych i prywatnych aktywnie działających w sektorach kultury i kreatywnym. Z konkursu wyłączone są podmioty oraz projekty realizujące działania w sektorze audiowizualnym.
Wymagane minimum partnerstwa projektowego: minimum 5 podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, spośród których co najmniej dwie organizacje mają siedzibę w dwóch różnych krajach regionu Bałkanów Zachodnich oraz co najmniej dwie mają siedzibę w dwóch różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Podmiot składający wniosek o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa projektowego musi posiadać osobowość prawną od co najmniej dwóch lat na termin składania wniosków.
Osoby fizyczne nie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.

Zakładany poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 100–500 tys. euro i może stanowić maksymalnie 85% całości kosztów kwalifikowalnych; pozostały wkład finansowy musi zostać zapewniony przez partnerstwo projektowe.

Projekty mają trwać od minimum 2 lat do maksymalnie czterech, a działania projektowe muszą rozpocząć się w okresie 1 stycznia-31 marca 2021 roku.

 

UWAGA: z konkursu wyłączone są projekty złożone w ostatnim terminie (konkurs 32/2019 z terminem składania wniosków 27 listopada 2019 roku) na konkurs w ramach stałego obszaru grantowego programu Kreatywna Europa – Projekty współpracy europejskiej! W przypadku złożenia na konkurs Projektu współpracy z Bałkanami Zachodnimi wniosku, który został już złożony w ostatnim konkursie na Projekty współpracy europejskiej – zostanie on odrzucony formalnie.

 

Dokumentacja konkursowa oraz instrukcja krok po kroku składania wniosku znajdują się na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA:

Wnioski należy składać online poprzez portal Participant Partnership Management Tool.

 

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2020 roku o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST).

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close