przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Formularz zapisów | Konferencja Reach Out!, 9 czerwca 2022 r.

Formularz zapisów | Konferencja Reach Out!, 9 czerwca 2022 r.

  Szanowni Państwo

  Dziękujemy za zainteresowanie uczestnictwem w konferencji ‘Reach Out! How to Attract Your Audience’ organizowanej przez Creative Europe Desk Polska.
  Spotkanie odbędzie się w Warszawie i online. Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego.
  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
  --
  Dear Sirs,

  Thank you for your interest in the conference ‘Reach Out! How to Attract Your Audience’ organized by Creative Europe Desk Poland.
  Event will happen in Warsaw and online. Please register via this application form.
  Participation in the event is free of charge.

  IMIĘ | NAME*

  NAZWISKO | SURNAME*

  E-MAIL*

  NAZWA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI/FIRMY | NAME OF THE INSTITUTION / ORGANIZATION / COMPANY *

  MIEJSCOWOŚĆ | CITY*

  WEZMĘ UDZIAŁ W SPOTKANIU | I WILL PARTICIPATE*:
  STACJONARNIE, W WARSZAWIE / ONSITE IN WARSAWONLINE

  CZY UCZESTNICZYŁA PANI/UCZESTNICZYŁ PAN W PRZESZŁOŚCI W PRZEDSIĘWZIĘCIU ORGANIZOWANYM PRZEZ CREATIVE EUROPE DESK POLSKA (NP. SPOTKANIU INFORMACYJNYM, WARSZTATACH, SZKOLENIU ITP.) | DID YOU PARTICIPATE IN THE PAST IN AN EVENT ORGANIZED BY CREATIVE EUROPE DESK POLAND (EX. AN INFORMATION MEETING, WORKSHOPS, TRAINING, etc.)?*
  TAK / YESNIE / NO

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, IAM informuje, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email: [email protected],
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konferencji hybrydowej organizowanej przez Creative Europe Desk Polska oraz w celach statystycznych i sprawozdawczości wobec organów nadzorujących działalność Creative Europe Desk Polska, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  --

  Pursuant to Art. 13 of the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, hereinafter referred to as the GDPR, we hereby inform as follows:

  1) Adam Mickiewicz Institute (AMI) with its registered office at Mokotowska 25, Warsaw (00-560) is the administrator of your personal data,
  2) to contact the Data Protection Supervisor at IAM please write an email to: [email protected],
  3) your personal data will be processed in order to participate in the hybrid conference organized by the Creative Europe Desk Poland and for statistical and reporting purposes to the bodies supervising the activities of Creative Europe Desk Poland as pursuant to Art. 6.1.b of the GDPR,
  4) your personal data will be stored until the consent to their processing is withdrawn.
  5) recipients of your personal data shall be providers of IT systems and software services of the Administrator, external provides of services to the Administrator and entities authorized to obtain personal data in accordance with legal provisions (including public administration bodies),
  6) you hold the right to access your personal data; the right to edit, delete, and limit its processing; the right to transfer data; the right to appeal in cases specified in the provisions of GDPR,
  7) you hold the right to appeal to the Chairperson of the Personal Data Protection Office should you decide that the processing of your personal data has violated the GDPR provisions.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Europe Desk Polska w celach statystycznych oraz sprawozdawczości wobec organów nadzorujących działalność Creative Europe Desk Polska / I hereby consent to the processing of my personal data by Creative Europe Desk Poland for statistical purposes and reporting to the supervisory authorities of Creative Europe Desk Poland*

  *Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. | *Fields marked with an asterisk are compulsory.

  PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

  Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close