przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Dystrybucja – schemat automatyczny

Dystrybucja – schemat automatyczny

Celem schematu jest zachęcanie europejskich dystrybutorów filmowych do inwestowania w dystrybucję lub koprodukcję niekrajowych filmów europejskich poprzez dofinansowywanie firm dystrybucyjnych w oparciu o ich dotychczasowe wyniki na rynku, a docelowo dalsze reinwestowanie w nowe europejskie koprodukcje.

Wysokość wsparcia zależy od ilości sprzedanych biletów na pokazy filmów europejskich przez dystrybutorów w roku kalendarzowym poprzedzającym aplikację (tzn. w 2017). Przyznane dofinansowanie musi zostać zainwestowane w koprodukcję lub dystrybucję niekrajowego filmu europejskiego – za pomocą minimalnych gwarancji dystrybucyjnych lub poprzez sfinansowanie kosztów kampanii marketingowej poprzedzającej wprowadzenie filmu do kin.

Kwalifikujące się filmy:

 • film fabularny, animowany lub dokumentalny o minimalnym metrażu 60 minut
 •  prawa autorskie do filmu muszą pochodzić najwcześniej z 2015 roku
 • film musi zostać wyprodukowany przy większościowym udziale producentów z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA
 • film musi zostać zrealizowany przy większościowym udziale profesjonalistów (tj. reżyserów, scenarzystów, kompozytorów, pierwszoplanowych aktorów, operatorów, montażystów, operatorów dźwięku, kierowników artystycznych) z państw uczestniczących w komponencie MEDIA

Firma wnioskująca musi być europejskim dystrybutorem. Firma europejska powinna być założona w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, której bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami są obywatele tych krajów.

Dystrybutor kinowy zaangażowany jest w działalność komercyjną mającą na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności filmu dla potrzeb eksploatacji w kinach. Powinno to stanowić główną działalność firmy lub jej oddziału. Działalność taka może obejmować technologiczne aspekty prezentowania utworu audiowizualnego (dubbing i tworzenie napisów, produkcja kopii, dystrybucja kopii, itd.), jak również działania marketingowe i promocyjne (produkcja zwiastunów i materiałów promocyjnych, zakup powierzchni reklamowej, organizacja wydarzeń promocyjnych, itd.).

Dystrybucja cyfrowa podlega dofinansowaniu pod warunkiem spełnienia kryterium minimalnej jakości (=1,3K). Wyklucza to stosowanie DVD, DVIX, Digital Beta oraz wszelkiego rodzaju innych nośników, których rozdzielczość wynosi mniej niż 1,3K, jako kopii lub źródła filmów dla dystrybucji kinowej.

KRYTERIA, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ DYSTRYBUTOR KINOWY:

 1. posiadać prawa do dystrybucji kinowej filmu na terytorium danego kraju;
 2. realizować dystrybucję kinową filmu w danym kraju (ustalić datę premiery, zaplanować, nadzorować i realizować dystrybucję oraz kampanię promocyjną);
 3. pokrywać koszty związane z dystrybucją; oraz
 4. być zarejestrowanym i posiadać zdolności operacyjne niezbędne dla przeprowadzenia dystrybucji kinowej (tzn. wykwalifikowanych pracowników) w kraju, dla którego wnioskowane jest dofinansowanie.

1. Generowanie:

Generowanie potencjalnego funduszu w wysokości proporcjonalnej do liczby płatnych biletów sprzedanych w okresie referencyjnym (2017) na niekrajowe filmy europejskie w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, ograniczonego stałym pułapem na film i dostosowanego do każdego kraju.

2. Reinwestycja:

Środki funduszu stworzonego według tych zasad przez daną firmę muszą być zainwestowane w następujące działania:

 • koprodukcję kwalifikowalnego niekrajowego filmu europejskiego
 • zakup praw do dystrybucji, np. za pomocą gwarancji minimalnych
 • koszty wprowadzenia do kin kwalifikowalnych niekrajowych filmów europejskich (promocja i reklama, koszty cyfryzacji i kodowania

Maksymalny czas trwania działania wynosi 24 miesiące, w wyjątkowych przypadkach może być przedłużony o 6 miesięcy.

Film musi być w większości wyprodukowany przez producenta lub producentów mających siedzibę w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA, przy czym znaczna część ekipy realizującej film musi pochodzić z tych państw. Film musi być nowo wyprodukowanym utworem fabularnym, animowanym lub dokumentalnym trwającym ponad 60 minut i musi pochodzić z innego państwa niż państwo dystrybucji.

Film nie może zawierać treści niezwiązanych z gatunkiem, takich jak nagranie opery, koncertu, występu itp., ani reklam.

Uwaga! Aby film był kwalifikowany, jego pierwsze prawo autorskie nie może pochodzić sprzed 2015 r.

Ważne! Od 2018 r. wniosek o dofinansowanie dotyczy zarówno generowania funduszu, jak i etapu reinwestycji.

Od 2018 r. do wniosku należy dołączyć, oprócz deklaracji honorowej z podpisem prawnego reprezentanta firmy, budżet uwzględniający plany reinwestycyjne (bez podawania tytułów filmów), strategię dystrybucji przygotowaną na specjalnym formularzu oraz certyfikat potwierdzający liczbę biletów sprzedanych w roku referencyjnym (2017), podpisany przez krajowego korespondeta – Monikę Piętas-Kurek:

Monika Piętas-Kurek
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ (PISF)
ul Krakowskie Przedmiescie 21/ 23
00-071 Warszawa
T: +48 22 42 10 156
F: +48 22 42 10 162
e-mail: [email protected]

Wsparcie przybierze formę potencjalnego funduszu dostępnego dla dystrybutorów na dalsze inwestycje w niedawno wyprodukowane niekrajowe filmy europejskie. Potencjalny fundusz zostanie przypisany kwalifikującym się europejskim firmom dystrybucyjnym na podstawie ilości biletów sprzedanych na niekrajowe filmy europejskie, dystrybuowane przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok ogłoszenia wezwania do składania wniosków (tj. w 2017 r.).

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego schematu szacowany jest na 19 miliona euro na rok 2016. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć  60% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Filmy, na które w 2018 r. sprzedano poniżej 200 biletów nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu potencjalnego funduszu.

Wysokość funduszu zostanie obliczona na podstawie stałej stawki za jeden bilet kwalifikujący się zgodnie z wytycznymi. Jeżeli łączna wysokość funduszy stworzonych w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków przekroczy dostępny budżet, każdy z funduszy zostanie proporcjonalnie zmniejszony. Zmniejszenie nie będzie jednak skutkowało obniżeniem kwoty funduszu poniżej progu minimalnego określonego w wytycznych.

WAŻNE!  Zwracamy uwagę na aktualizację „Przewodnika dla wnioskodawców” (Corrigendum) z dnia 6 czerwca 2018. Zmiany dotyczą harmonogramu (nowy termin składania wniosków: 8 listopada 2018) oraz wartości w tabelach, na podstawie których oblicza się wysokość wygenerowanego funduszu.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Październik 2018
Termin składania wniosków 5 Września 2019, godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Wrzesień 2019 – styczeń 2020
Informacja dla wnioskodawców Luty 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Marzec 2020
Początek działania Data podpisania umowy

(chyba, że we wniosku eForm aplikujący poinformuje o konieczności rozpoczęcia okresu kwalifikowalności w dniu złożenia wniosku)

Czas trwania działania 24 miesiące od daty rozpoczęcia działania

 

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU (DOSTĘPNE WKRÓTCE):

 

 

 

 

Do wniosku należy także dołączyć CV: 1. prawnego reprezentanta oraz 2. Dyrektora Dystrybucji (o ile nie jest to jedna osoba) – według własnego wzoru (EACEA nie zapewnia formularza)

 


rezultaty za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/27/2018 (termin aplikacji: 9 września 2019) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/05/2018 (termin aplikacji: 8 listopada 2018) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/18/2016 (termin aplikacji: 28 kwietnia 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/09/2016 (termin aplikacji: 29 kwietnia 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/27/2014 (termin aplikacji: 30 kwietnia 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S28/2013 (termin aplikacji: 30 kwietnia 2014) dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close