przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Dystrybucja i agenci sprzedaży – schemat automatyczny

Dystrybucja i agenci sprzedaży – schemat automatyczny

Od 2020 r. działania związane z automatycznym generowaniem funduszu zostały podzielone w taki sposób, aby udzielić wsparcia zarówno dystrybutorom, jak i agentom sprzedaży, do tej pory aplikującym w ramach odrębnego schematu Agenci sprzedaży.

Schemat podzielony jest na dwa działania:

DZIAŁANIE 1.: Wsparcie dla dystrybutorów

DZIAŁANIE 2.: Wsparcie dla agentów sprzedaży

W obu działaniach nowego schematu Dystrybucja i agenci sprzedaży – schemat automatyczny, projekty są realizowane w ramach funduszu wygenerowanego na podstawie liczby biletów sprzedanych na niekrajowe filmy europejskie w roku 2019 w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Wysokość funduszu jest ograniczona pułapem określonym dla każdego kraju.

Firmy zarejestrowane i działające w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA i będące w większościowym lub całkowitym posiadaniu obywateli tych krajów.

• Jako dystrybutorzy – zaangażowane w działania komercyjne zmierzające do znalezienia szerokiej widowni dla filmów wyświetlanych w kinach – musi to być główna działalność firmy lub jej oddziału i może obejmować techniczne aspekty, takie jak dubbing, napisy, wykonanie i obieg kopii itp., a także promocję i marketing (produkcja trailerów i materiałów promocyjnych, zakup przestrzeni reklamowej, organizacja wydarzeń promocyjnych itp.). Jeśli zadania lub zakres odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi firmami podzielony jest w taki sposób, że nie można określić jednego dystrybutora dla filmu na danym terytorium, film nie uzyska wsparcia w tym kraju, a sprzedane bilety nie będą uprawnioną podstawą do wygenerowania funduszu.

• Jako agenci sprzedaży – działające w imieniu producenta i posiadający prawa do komercyjnej eksploatacji filmu poprzez marketing lub sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym kupującym w celu dotarcia do publiczności zagranicznej. Dodatkowo agent sprzedaży w ostatnich trzech latach (licząc do dnia złożenia wniosku), musi mieć doświadczenie polegające na wprowadzeniu do kin, w co najmniej pięciu krajach, trzech sprzedawanych i promowanych przez siebie filmów.

Działanie 1.: wsparcie dla dystrybutorów, w aplikacji zaplanować można koszty związane z następującymi kategoriami:

  • finansowanie filmów niekrajowych filmów europejskich, koprodukcja, zakup praw do dystrybucji – np. poprzez gwarancje minimalne – niekrajowych filmów europejskich,
  • wypuszczenie do kin niekrajowych filmów europejskich: promocja i reklama, koszty cyfryzacji i transkodowania.

Działanie 2.: wsparcie dla agentów sprzedaży, w aplikacji zaplanować można koszty związane z następującymi kategoriami:

  • finansowanie filmów niekrajowych filmów europejskich, koprodukcja, zakup praw do sprzedaży międzynarodowej – np. poprzez gwarancje minimalne lub zaliczki – niekrajowych filmów europejskich,
  • wypuszczenie do kin niekrajowych filmów europejskich: promocja i reklama.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Działanie 1.: wsparcie dla dystrybutorów

  • na każdy kwalifikowalny do obliczenia potencjalnego funduszu bilet przypada, w zależ­ności od kraju pochodzenia filmu i kraju dystry­bucji, określona kwota wymieniona w Przewodniku dla wnioskodawców;
  • na etapie generowania funduszu należy pomnożyć tę kwotę przez liczbę sprzedanych biletów (filmy z liczbą sprzedanych w roku referencyjnym biletów poniżej 200 nie kwalifikują się);
  • ze względu na priorytet jak najszerszego dotarcia do publiczności, obowiązują następujące progi dostępności funduszu w zależności od kraju;
  • w zależności od terytoriów dystrybucji, dla gwarancji minimalnych obowiązują limity procentowe dla poszczególnych krajów, opisane w Przewodniku dla wnioskodawców.

Działanie 2.: wsparcie dla agentów sprzedaży

  • zadeklarowane wpływy z biletów muszą spełniać wymogi Działania 1;
  • kwota potencjalnego funduszu będzie obliczana przez pomnożenie liczby kwalifikowalnych biletów zaakceptowanych w ramach Działania 1. przez stałe kwoty za każdy bilet, wymienione w Przewodniku dla wnioskodawców.

Aby film był kwalifikowalny, jego pierwsze prawo autorskie nie może pochodzić sprzed 2016 r.

Wyprodukowane filmy muszą posiadać kody EIDR lub ISAN.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Działanie 1. Działanie 2.
Termin składania wniosków 8 września 2020 do godz. 17:00 czasu brukselskiego 29 października 2020 do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Wrzesień 2020 – luty 2021 Listopad 2020 – marzec 2021
Informacja dla wnioskodawców Marzec 2021 Kwiecień 2021
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Kwiecień – czerwiec 2021 Maj – lipiec 2021
Początek działania Data podpisania umowy (chyba, że – w uzasadnionych przypadkach – we wniosku eForm zaznaczona zostanie zaznaczona opcja 'retroactivity', co oznacza, że aplikujący z przyczyn wyjaśnionych w formularzu musi rozpocząć wydatkowanie budżetu od momentu złożenia wniosku
Czas trwania działania / okres kwalifikowalności kosztów 18 miesięcy od daty rozpoczęcia działania

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login): bit.ly/PPMT_V2.

 

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

DZIAŁANIE 1.

 

 

 

 

Plan finansowania filmów kwalifikujących się do fazy generacji (nie ma określonego formularza aneksu).

 

DZIAŁANIE 2.

 

 

Dostęp do MEDIA Film Database.

 

rezultaty za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/27/2018 (termin aplikacji: 5 września 2019) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/01/2018 (termin aplikacji: 15 stycznia 2019) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/01/2017 (termin aplikacji: 16 czerwca 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/01/2016 (termin aplikacji: 16 czerwca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/07/2015 (termin aplikacji: 18 czerwca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S21/2013 (termin aplikacji: 18 czerwca 2014)  dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close