przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Dostęp do rynków

Dostęp do rynków

Dzięki niniejszemu schematowi grantowemu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

Cele schematu to ułatwienie kontaktów między firmami, co ma przynieść rezultaty i wpływ w postaci:

 • udoskonalenia europejskiego/międzynarodowego wymiaru i efektywności istniejących dużych targów branżowych oraz zwiększenia systemowego wpływu mniejszych inicjatyw
 • zwiększenia obecności specjalistów i utworów audiowizualnych z krajów europejskich o niskiej zdolności produkcyjnej
 • zachęcenia do rozwijania sieci kontaktów oraz wzrostu liczby europejskich koprodukcji i większego zróżnicowania twórców i źródeł finansowania
 • poprawy w zakresie konkurencyjności i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych na rynkach międzynarodowych.

 

Niniejsze wezwanie do składania wniosków jest otwarte dla podmiotów organizujących wydarzenia branżowe, mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz tworzące i rozwijające narzędzia internetowe ułatwiające dostępu do rynków europejskich profesjonalistom. Wnioski mogą składać następujące podmioty, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA:

 • prywatne firmy
 • organizacje non-profit
 • stowarzyszenia
 • organizacje charytatywne
 • fundacje
 • gminy
 • władze samorządowe i urzędy miejskie.

W ramach Dostępu do rynków podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie projektów z zakresu:

DZIAŁANIE 1: dostęp do rynków dla europejskich specjalistów (business-to-business)

 • targi koprodukcyjne
 • fora pitchingowe
 • targi filmowe poświęcone ukończonym dziełom.

Uwaga! Nie można występować o pokrycie kosztów uczestnictwa w wyżej wymienionych działaniach.

DZIAŁANIE 2: wspólne europejskie działania promocyjne (business-to-business)

 • wdrażanie wspólnych działań promocyjnych na terenie państw uczestniczących w komponencie MEDIA i poza nimi, organizowane przez paneuropejskie sieci lub organizacje reprezentujące przynajmniej 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, mających na celu ułatwienie dystrybucji i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych oraz nawiązywanie kontaktów między europejskimi specjalistami
 • tworzenie i uruchamianie inicjatyw oraz platform promocyjnych, mających na celu stworzenie innowacyjnych sposobów dystrybucji/wprowadzania na ekrany europejskich utworów audiowizualnych oraz wspieranie nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i dobrych praktyk między profesjonalistami. Działania te muszą być organizowane i koordynowane przez grupę złożoną z przynajmniej 3 różnych podmiotów z 3 różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Uwaga! Działania te są również otwarte na obecność uczestników z państw, które nie uczestniczą w komponencie MEDIA.

Działanie musi rozpocząć się pomiędzy 1 lipca 2020 a 30 czerwca 2021. Maksymalny okres trwania działania to 12 miesięcy.

Uwaga!  Wnioskodawcy zgłaszający projekty w trzech różnych obszarach działań określonych w powyżej, powinni złożyć osobny wniosek dla każdego obszaru działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Termin składania wniosków 6 lutego 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Luty – maj 2020
Informacja dla wnioskodawców Czerwiec 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Lipiec – wrzesień 2020
Początek działania Data podpisania umowy grantowej lub, jeśli wnioskodawca potrafi uzasadnić wcześniejsze rozpoczęcie działania: data złożenia wniosku
Czas trwania działania 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działania

Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć:

 • 60 % całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych poza państwami uczestniczącymi w komponencie MEDIA.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm).

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

rezultaty za 2020 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2020 roku w ramach wezwania  nr EACEA/27/2019 dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2019 roku w ramach wezwania  nr EACEA/31/2018 dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2018 roku w ramach wezwania  nr EACEA/18/2017 dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2017 roku w ramach wezwania  nr EACEA/17/2016 dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2016 roku w ramach wezwania  nr EACEA/15/2015 dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2015 roku w ramach wezwania  nr EAC/S26/2013 (umowy dwuletnie – drugi rok) dostępna jest tutaj.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/29/2014 (działania pojedyncze) – znajduje się tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2014 roku w ramach wezwania  nr EAC/S26/2013 (umowy dwuletnie – pierwszy rok) dostępna jest tutaj.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania nr EAC/S25/2013  (działania pojedyncze) dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close