Wezwanie do składania wniosków: wspieranie rozwoju i promocja produktów turystyki transgranicznej

„Wspieranie rozwoju i promocja produktów turystyki transgranicznej – wykorzystując synergię między turystyką a sektorami kultury i kreatywnym” (COS-TOURSYN-2018-3-01)

Niniejsze wezwanie do składania wniosków ma na celu wsparcie projektów, koncentrujących się zarówno na dotychczasowych doświadczeniach jak i na tworzeniu nowych, związanych z budową potencjału innowacyjnego i kreatywnego sektorów kultury i kreatywnych na rzecz rozwoju usług i produktów.

Komisja Europejska wesprze projekty cechujące się innowacyjnością, proponujące rozwiązania o charakterze zrównoważonym oraz oparte na bliskiej współpracy (oraz zaangażowaniu) sektora turystyki z małymi i średnimi przedsiębiorstwami i profesjonalistami z sektorów kultury i kreatywnego.

Zasadniczym celem tego wezwania do składania wniosków jest zbadanie skutków ubocznych, jakie aktywności w zakresie kultury i kreatywności wywierają na produkty i usługi turystyczne pod względem:

  1. Rewitalizacji atrakcji turystycznych i obiektów, będącymi celami podróży oraz dywersyfikacji doświadczeń związanych z turystyką;
  2. Przedłużania długości sezonu dla znajdujących się na terenie Unii Europejskiej celów turystycznych oraz/lub wzmacniania zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ofert tej branży;
  3. Stymulowania innowacyjności w łańcuchach wartości turystyki transgranicznej.

Celami szczegółowymi tego działania są natomiast:

  1. Rozwój innowacyjnych rozwiązań lub narzędzi zarządzania atrakcjami turystycznymi lub celami podróży poprzez współpracę między branżą turystyczną a małymi i średnimi przedsiębiorstwami i profesjonalistami z sektorów kultury i kreatywnego;
  2. Badanie nowych sposobów aktywizacji zwiedzających, z włączeniem w nie średnich i małych przedsiębiorstw oraz profesjonalistów z sektorów kultury i kreatywnego, celem rewitalizacji istniejących już produktów i usług turystycznych i/lub stworzenia nowych;
  3. Tworzenie rzetelnego partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki oraz sektorów kultury i kreatywnego oraz zapewnienie wymiany wiedzy i doświadczeń wewnątrz tychże partnerstw.

Biorąc powyższe pod uwagę, niniejsze wezwanie do składania wniosków ma na celu współfinansowanie projektów, kładących szczególny nacisk na współpracę międzynarodową, której rezultatem winny być innowacyjne i wymierne pod względem ekonomicznym oferty branży turystycznej. One z kolei powinny opierać się na potencjale kreatywnym, który pozwoli na rozwój produktów i usług i/lub wykorzysta treści kulturalne i kreatywne na rzecz wzmacniania obecnie istniejących lub tworzenia nowych.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i powinni spełniać kryteria definicyjne przynajmniej jednej z organizacji docelowych, działających w obszarze turystyki oraz sektorach kultury i kreatywnym, wymienionych w rozdziale 6 tego wezwania.

Uprawnionymi są jedynie wnioski złożone przez osoby prawne założone w poniższych krajach:

  1. Państwa członkowskie Unii Europejskiej;
  2. Państwa uczestniczące w na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), na mocy art. 6 rozporządzenia w sprawie COSME.

Informacja dla wnioskodawców z Wielkiej Brytanii:

Kryteria, uprawniające do udziału w tym wezwaniu, muszą być spełniane przez cały okres trwania tego grantu. W przypadku, jeżeli Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską w powyższym okresie bez zawarcia z nią umowy uprawniającej obywateli brytyjskich do udziału w tym grancie, przestaną oni otrzymywać unijne finansowanie (przy jednoczesnym uczestnictwie w projektach, w przypadkach, kiedy będzie to możliwe) lub zostaną zmuszeni do opuszczenia projektu w oparciu o art. 34.3.1(b) umowy grantowej.

 

Sieć partnerska musi stanowić co najmniej sześciu (maksymalnie ośmiu) członków, będących osobami prawnymi, z przynajmniej pięciu wymienionych powyżej krajów.

Takie konsorcjum składać się powinno z co najmniej:

  1. Czterech małych lub średnich przedsiębiorstw: dwóch z branży turystycznej i dwóch z sektorów kultury i kreatywnego oraz
  2. Jednej instytucji rządowej/samorządowej ze szczebla narodowego, regionalnego lub lokalnego.

 

Ważne informacje:

Całkowity budżet, przewidziany dla współfinansowania projektów, jest szacowany na 2 mln euro.

Maksymalna wysokość grantu wyniesie 400 tys. euro, co zakłada dofinansowanie pięciu do siedmiu projektów.

Grant jest ograniczony do zwrotu maksymalnie 75% poniesionych, uprawnionych kosztów.

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) zastrzega sobie prawo do nierozdzielenia wszystkich dostępnych funduszy.

Termin składania wniosków upływa 19 lipca 2018 r. o 17:00 czasu brukselskiego.

Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wynikach naboru w grudniu 2018 r.

Celem sporządzenia i złożenia wniosku należy skorzystać z Portalu Uczestnika.

 

W przypadku problemów technicznych związanych ze składaniem wniosku, prosimy o kontakt z adresem  EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@ec.europa.eu. Tel: +32 (2) 29 92222 (w godzinach pracy).

Potencjalni wnioskodawcy winni kierować zapytania związane z tym wezwaniem pod adres: EASME-COSME-TOURSYN-2018@ec.europa.eu. Termin składania zapytań upływa 12 lipca 2018 r.

Więcej informacji o tym wezwaniu oraz dostęp do związanej z nim dokumentacji można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej.

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close