Program Kreatywna Europa, czyli unijne granty na kulturę i sektor audiowizualny

W perspektywie finansowej 2014–2020 europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego będą wspierane przez unijny program – Kreatywna Europa. Program ten zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz część międzysektorową z Instrumentem Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych (CCS GF).

Komponenty MEDIA i Kultura są kontynuacją programu MEDIA i programu Kultura realizowanych w latach 2007-2013. Priorytety programu wynikają z analizy obecnej sytuacji europejskich sektorów kultury i audiowizualnego oraz problemów, jakie napotykają twórcy z Europy. Działania dofinansowywane przez program mają na celu poszerzanie kompetencji osób związanych z wymienionymi powyżej sektorami, zachęcanie do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym, strategiczne budowanie i rozwój publiczności, pozyskiwanie nowych odbiorców europejskiej sztuki i filmu oraz zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych, a także ich promowanie.

Program Kreatywna Europa wspiera nie tylko projekty z krajów należących do Unii Europejskiej. O dofinansowanie w ramach poszczególnych schematów i obszarów grantowych mogą ubiegać się także: Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia, Macedonia, Serbia, Gruzja oraz Ukraina. Lista krajów spoza UE mogących się ubiegać o dofinansowanie z programu Kreatywna Europa znajduje się tutaj.

mapa_ke_media_i_kultura_legenda

 

KOMPONENT KULTURA

Polskie instytucje i organizacje działające od minimum 2 lat w sektorach kultury i/lub kreatywnym mają szansę pozyskać granty na międzynarodowe projekty kulturalne. Komponent Kultura wspiera projekty, których celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KULTURA.

KOMPONENT MEDIA

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, a także kin promujących filmy europejskie. Celem komponentu MEDIA jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce MEDIA.

INSTRUMENT GWARANCJI FINANSOWYCH

Od 2016 roku w ramach części międzysektorowej programu Kreatywna Europa ma zostać uruchomiony system poręczeń finansowych na rzecz sektorów kultury i kreatywnych. Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych w latach 2016-2020 będzie dysponować budżetem w wysokości 121 mln euro. System poręczeń ma na celu ułatwianie dostępu do finansowania podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz poprawę zdolności pośredników finansowych do oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów w tych sektorach, a także z realizowanymi przez nie projektami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.instrumentyfinansoweue.gov.pl.

Publikacje: