Formularz zgłoszeniowy / Partner search form

Organizacja / Organisation

Formularz może być wypełniony jedynie przez organizacje lub instytucje posiadające osobowość prawną / The form can be filled only by organisations or institutions that are legal entity

NAZWA ORGANIZACJI / ORGANISATION'S NAME*

KRAJ / COUNTRY*

MIASTO / CITY*

ADRES / ADDRESS*

STRONA INTERNETOWA / WEBSITE

TELEFON / PHONE NUMBER*

OSOBA KONTAKTOWA / CONTACT PERSON*

EMAIL OSOBY KONTAKTOWEJ / EMAIL OF A CONTACT PERSON*

OPIS ORGANIZACJI / DESCRIPTION OF AN ORGANISATION*
Prosimy o opis jedynie w języku angielskim – min. 300 znaków / Please, add the description only in English – min. 300 characters

ZDJĘCIE / PHOTO
Dodaj zdjęcie, które zobrazuje rodzaj realizowanych przez Twoją instytucję działań. Maks. 3 MB / Add a photo which shows the type of actions undertaken by your organisation. Max. 3 MB

LOGOTYP ORGANIZACJI / ORGANISATION'S LOGO

Projekt / Project

OBSZAR GRANTOWY / SCHEME*

TERMIN ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU / DEADLINE FOR PARTICIPATION IN A PROJECT

ROLA W PROJEKCIE / ROLE IN THE PROJECT*

OPIS PROJEKTU, W KTÓRYM CHCIAŁBYM/ABYM WZIĄĆ UDZIAŁ* / DESCRIPTION OF A PROJECT I WOULD LIKE TO PARTICIPATE IN*OPIS PROJEKTU* / DESCRIPTION OF A PROJECT*
Prosimy o opis jedynie w języku angielskim – min. 300 znaków / Please, add the description only in English – min. 300 characters

DZIEDZINA / FIELD*

* Obowiązkowe / Obligatory