Inne źródła dofinansowania

Oprócz obszarów dofinansowania oferowanych przez Program Kreatywna Europa, istnieje wiele innych unijnych programów i inicjatyw, skierowanych do profesjonalistów i organizacji sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnych. Poniżej przedstawiamy informacje o najważniejszych z nich.

Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych

Od 2016 r. zostanie uruchomiony fundusz gwarancyjny na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, który będzie funkcjonował w ramach Programu Kreatywna Europa. Fundusz będzie funkcjonował do 2020 roku, a jego budżet został ustanowiony na poziomie 121 mln euro.

Finansowanie będzie dostępne dla start-upów, przedsiębiorców i firm. Decyzja co do zapewnienia finansowania unijnego będzie podejmowana przez lokalne instytucje finansowe, takie jak banki lub towarzystwa gwarancyjne.

Instrument Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych to narzędzie w ramach którego Komisja Europejska poprzez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) zapewni gwarancje i regwarancje finansowania dłużnego dla pośredników finansowych, w celu poprawienia dostępności finansowania dla małych i średnich firm z sektorów kultury i kreatywnych. Dzięki Instrumentowi (CCS GF), pośrednicy finansowi wybrani przez Europejski Fundusz Inwestycyjny będą mogli udostępnić dodatkowe finansowanie dłużne małym i średnim firmom w krajach uczestniczących w Programie Kreatywna Europa.

www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Eurimages

Eurimages to fundusz wspierający kino europejskie, administrowany przez Radę Europy. Dofinansowuje głównie działalność koprodukcyjną, przeznaczając na ten cel prawie 90% swoich środków. Roczny budżet Funduszu wynosi 25 mln euro.

Eurimages wspiera produkcję pełnometrażowych filmów fabularnych i animowanych oraz dłuższych niż 70 minut filmów dokumentalnych. Głównym warunkiem aplikowania o dotację jest konieczność zaangażowania w projekt przynajmniej dwóch koproducentów z przynajmniej dwóch krajów członkowskich Funduszu. Wsparcie Eurimages udzielane jest w formie warunkowo zwrotnej nieoprocentowanej pożyczki. Nie może przekroczyć 17% kosztów produkcji filmu i kwoty 500 000 euro.

Przedstawiciele Funduszu Eurimages w Polsce:

Irena Strzałkowska
Studio Filmowe “TOR”

tel. +48 22 845 53 03
tor@tor.com.pl

Robert Baliński
Polski Instytut Sztuki Filmowej
tel. +48 22 421 03 86
robert.balinski@pisf.pl

www.coe.int/eurimages

Europa Cinemas

Sieć kin Europa Cinemas powstała w 1992 roku. Jej celem jest zapewnianie wsparcia finansowego i operacyjnego kinom, które promują filmy europejskie. Europa Cinemas wspiera również dystrybucję filmów europejskich w Azji, Ameryce Łacińskiej i krajach obszaru śródziemnomorskiego w ramach Europa Cinemas Mundus. Sieć promuje różnorodność kulturową oraz umożliwia nawiązywanie współpracy między kinami w celu tworzenia międzynarodowych inicjatyw filmowych.

www.europa-cinemas.org

ERASMUS +

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Program dofinansuje m.in. współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

www.erasmusplus.org.pl

Horyzont 2020

Horyzont 2020  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

COSME

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises) to ramowy program, zaplanowany na lata 2014-2020, na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013.

www.ec.europa.eu/growth/smes/cosme

Europa dla obywateli

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

www.europadlaobywateli.pl