Sieci kin

Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci. Kwalifikowana sieć kin musi reprezentować przynajmniej 100 kin znajdujących się w przynajmniej 20 państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – MEDIA.

Program jest otwarty dla europejskich kin zrzeszonych w ramach sieci, której powierzono pełną odpowiedzialność prawną wobec Agencji za należyte wykonanie działania, w tym za pośrednictwem kwalifikowanych osób trzecich. Kwalifikowana sieć kin musi reprezentować przynajmniej 100 kin znajdujących się w przynajmniej 20 państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – MEDIA. Sieć musi być reprezentowana przez należycie ustanowiony podmiot prawny mający osobowość prawną i siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Europejskie kina niezależne, które tworzą sieć składającą wniosek, mogą otrzymać wsparcie finansowe na przeprowadzenie kwalifikowalnych działań.

Kwalifikowalnymi członkami sieci mogą być wyłącznie europejskie kina niezależne, które:

 • wyświetlają europejskie filmy w pierwszym okresie ich wyświetlania, tj. w ciągu dwunastu miesięcy od daty krajowej premiery danego filmu. Kwalifikowalne mogą być też kina, które przeznaczają nie więcej niż 30% swoich pokazów na retrospektywy lub powtórne wyświetlenia;
 • są otwarte dla publiczności od przynajmniej 6 miesięcy;
 • posiadają system sprzedaży biletów i raportowania liczby wejść;
 • posiadają przynajmniej jeden ekran i 70 miejsc siedzących;
 • oferują przynajmniej 300 pokazów rocznie w przypadku kin posiadających jeden ekran oraz przynajmniej 520 pokazów rocznie w przypadku kin posiadających więcej niż jeden ekran, z zastrzeżeniem, że są to kina funkcjonujące przez przynajmniej 6 miesięcy w roku – kina funkcjonujące przez okres krótszy niż 6 miesięcy w roku (kina letnie, plenerowe) muszą oferować przynajmniej 30 pokazów w miesiącu;
 • w czasie poprzednich 12 miesięcy odwiedziło je przynajmniej 20 000 widzów.

Sieć oraz tworzące ją kina muszą mieć swoje siedziby w państwach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA i muszą należeć bezpośrednio lub przez udział większościowy do obywateli tych państw.

Dofinansowane mogą zostać następujące rodzaje działań:

 • służące promocji i wyświetlaniu nie-krajowych filmów europejskich.
 • edukacyjne – zwiększające świadomość wśród młodej publiczności kinowej.
 • promocyjne i marketingowe realizowane we współpracy z innymi platformami dystrybucji (np. nadawcami telewizyjnymi, platformami VoD).
 • służące nawiązywaniu kontaktów: informacyjne, animacyjne i komunikacyjne.
 • Zapewnianie wsparcia finansowego osobom trzecim (członkom sieci składającej wniosek) wdrażającym kwalifikowalne działania.

Okres realizacji działania oraz okres kwalifikowalności kosztów wynosi 12 miesięcy i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Kwalifikowalne są wyłącznie działania realizowane w państwach uczestniczących w podprogramie MEDIA.

Na podstawie niniejszego zaproszenia do składania wniosków wnioskodawca składa wniosek w celu ustanowienia dwuletniego partnerstwa z komponentem MEDIA w drodze instrumentu zwanego umową ramową o partnerstwie.

Wkład finansowy Unii nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikowalne wnioski będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Istotność i europejska wartość dodana (35 punktów)

Kryterium to pozwala ocenić jakość sieci oraz strategii wsparcia finansowego.

2. Jakość treści i proponowanych działań (20 punktów)

Kryterium to pozwala ocenić działania które mają być zrealizowane pod kątem celów programu.

3. Rozpowszechnienie rezultatów projektu, ich wpływ i trwałość (40 punktów)

Kryterium to pozwala ocenić działania w ramach sieci oraz działania skierowane do młodej publiczności.

4. Jakość zespołu (5 punktów)

Kryterium to pozwala ocenić strategię sieci w zakresie monitorowania działań swoich członków.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w 2016 r.  jest szacowany na ok. 10,4 miliona euro. Dofinansowanie otrzyma tylko jeden beneficjent. Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po ogłoszeniu wezwania do składania wniosków. Najbliższe wezwanie zostanie ogłoszone w drugim kwartale 2016 r. Ocena wniosków przez niezależnych ekspertów trwa ok. 4 miesięcy od terminu złożenia aplikacji.

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 12 miesięcy.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

Załączniki do wniosku należy pobrać ze strony EACEA.

 

rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S20/2013 (termin aplikacji: 27 czerwca 2014) dostępna jest tutaj.