Edukacja filmowa

Obszar ten wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące młodą (do 19 roku życia) publiczność.  Jego celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych poprzez tworzenie programów edukacji filmowej. W ramach schematu dofinansowanie mogą uzyskać projekty wykorzystujące utwory audiowizualne w edukacji, działania realizowane przez kluby i instytucje filmowe, a także wykorzystujące europejskie dziedzictwo audiowizualne.

Projekty realizowane w ramach schematu Edukacja filmowa wspierają współpracę pomiędzy inicjatywami edukacyjnymi w Europie zwiększając efektywność i europejski wymiar tych działań oraz ich innowacyjność, np. poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

Wnioskodawcą musi być konsorcjum (lider projektu i co najmniej 2 partnerów), mających siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA. Co najmniej dwóch partnerów musi reprezentować sektor edukacji filmowej (instytuty i kluby filmowe, NGO doświadczone w realizacji projektów z obszaru edukacji filmowej), organizacje należące do konsorcjum muszą pochodzić z trzech różnych krajów MEDIA i reprezentować co najmniej trzy różne języki.

Aplikować mogą:

  • organizatorzy inicjatyw i pośrednicy w zakresie edukacji filmowej, w tym instytuty filmowe
  • instytucji dziedzictwa filmowego
  • organizatorzy festiwali, klubów filmowych i innych organizacji aktywnych w dziedzinie edukacji medialnej i filmowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 Osoby fizyczne nie mogą aplikować o dofinansowanie.

Projekty zapewniające mechanizmy dla polepszenia współpracy między inicjatywami edukacji filmowej w Europie oraz mające na celu zwiększenie efektywności i wymiaru europejskiego tych inicjatyw. Projekty te mogą na przykład:

  • pomagać „eksportować” udane inicjatywy i działania z jednego kraju do innych, na przykład poprzez wyspecjalizowane działania networkingowe, działania dotyczące dzielenia się doświadczeniami, pomoc techniczną, wymianę materiałów takich jak filmy, materiały edukacyjne
  • tworzyć nowe transgraniczne inicjatywy w zakresie edukacji filmowej promujące wymianę, na przykład poprzez tworzenie i rozwijanie katalogów filmów odpowiednich dla działań edukacji filmowej, w tym materiałów edukacyjnych lub innych narzędzi informacyjnych

Edukację filmową, kluczowy element edukacji medialnej, można zdefiniować jako „poziom zrozumienia filmu, umiejętność świadomego i dociekliwego wyboru filmów; umiejętność krytycznego oglądania filmu i analizy jego treści, zdjęć i aspektów technicznych; a także umiejętność operowania językiem i technicznymi zasobami filmu w kreatywnej produkcji filmowej”.

Uwaga! Następujące projekty są wyłączone:

  • działania organizowane w ramach pojedynczego festiwalu filmowego
  • działania ukierunkowane na produkcję filmów
  • działania skierowane do studentów szkół filmowych i ich uczelni
  • działania szkoleniowe dla profesjonalistów branży audiowizualnej nie zaangażowanych w edukację filmową

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach schematu w 2017 r.  szacowany jest na 1,4 miliona euro.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Listopad 2017
Termin składania wniosków Czwartek 1 marca 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Marzec – kwiecień 2018
Informacja dla wnioskodawców Maj 2018
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Lipiec 2018
Początek działania Między 1 września 2018 a 1 stycznia 2019
Czas trwania działania 24 miesiące

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 24 miesiące.

W przypadku inicjatyw zgłaszanych w schemacie Edukacja filmowa każda z organizacji uczestniczących w projekcie musi być oddzielnie zarejestrowana na Portalu uczestnika (Partcipant Portal) i posiadać indywidualny kod PIC.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/25/2016 (termin aplikacji: 2 marca 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/22/2015 (termin aplikacji: 3 marca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/5/2015 (termin aplikacji: 26 marca 2015) dostępna jest tutaj.


 

rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S27/2013 (termin aplikacji: 28 marca 2014)  dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close