Edukacja filmowa

Obszar ten wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące publiczność – głównie młodą.  Jego celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych poprzez tworzenie programów edukacji filmowej. W ramach schematu dofinansowanie mogą uzyskać projekty wykorzystujące utwory audiowizualne w edukacji, działania realizowane przez kluby i instytucje filmowe.

Projekty realizowane w ramach schematu Edukacja filmowa wspierają współpracę pomiędzy inicjatywami edukacyjnymi w Europie zwiększając efektywność i europejski wymiar tych działań oraz ich innowacyjność, np. poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

Wnioskodawcą musi być konsorcjum (lider projektu i co najmniej 2 partnerów), mających siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA. Co najmniej dwóch partnerów musi reprezentować sektor edukacji filmowej, organizacje należące do konsorcjum muszą pochodzić z trzech różnych krajów MEDIA i reprezentować co najmniej trzy różne języki.

Aplikować mogą:

  • organizatorzy inicjatyw i pośrednicy w zakresie edukacji filmowej, w tym instytuty filmowe
  • instytucji dziedzictwa filmowego
  • organizatorzy festiwali, klubów filmowych i innych organizacji aktywnych w dziedzinie edukacji medialnej i filmowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 Osoby fizyczne nie mogą aplikować o dofinansowanie.

Projekty zapewniające mechanizmy dla polepszenia współpracy między inicjatywami edukacji filmowej w Europie oraz mające na celu zwiększenie efektywności i wymiaru europejskiego tych inicjatyw. Projekty te mogą na przykład:

  • pomagać „eksportować” udane inicjatywy i działania z jednego kraju do innych, na przykład poprzez wyspecjalizowane działania networkingowe, działania dotyczące dzielenia się doświadczeniami, pomoc techniczną, wymianę materiałów takich jak filmy, materiały edukacyjnetworz
  • tworzyć nowe transgraniczne inicjatywy w zakresie edukacji filmowej promujące wymianę, na przykład poprzez tworzenie i rozwijanie katalogów filmów odpowiednich dla działań edukacji filmowej, w tym materiałów edukacyjnych lub innych narzędzi informacyjnych.

Edukację filmową, kluczowy element edukacji medialnej, można zdefiniować jako „poziom zrozumienia filmu, umiejętność świadomego i dociekliwego wyboru filmów; umiejętność krytycznego oglądania filmu i analizy jego treści, zdjęć i aspektów technicznych; a także umiejętność operowania językiem i technicznymi zasobami filmu w kreatywnej produkcji filmowej”.

Uwaga! Następujące projekty są wyłączone:

  • działania organizowane w ramach pojedynczego festiwalu filmowego

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach schematu w 2017 r.  szacowany jest na 1,4 miliona euro.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Grudzień 2016
Termin składania wniosków Piątek  2 marca 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Marzec – kwiecień 2017
Informacja dla wnioskodawców Maj 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Lipiec 2017
Początek działania Między 1 lipca 2017 a 1 stycznia 2018
Czas trwania działania 12 miesięcy

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 12 miesięcy.

W przypadku inicjatyw zgłaszanych w schemacie Edukacja filmowa każda z organizacji uczestniczących w projekcie musi być oddzielnie zarejestrowana na Portalu uczestnika (Partcipant Portal) i posiadać indywidualny kod PIC.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/22/2015 (termin aplikacji: 3 marca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/5/2015 (termin aplikacji: 26 marca 2015) dostępna jest tutaj.


 

rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S27/2013 (termin aplikacji: 28 marca 2014)  dostępna jest tutaj.