Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne

Celem schematu jest zapewnienie wsparcia międzynarodowym funduszom koprodukcji filmowej, których główną działalnością jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji oraz wzmocnienie rozpowszechniania i dystrybucji projektów filmowych, wspieranych na etapie produkcji.

W tym schemacie wnioskodawcą może być wyłącznie fundusz koprodukcji filmowej ustanowiony zgodnie z prawem i prowadzący od przynajmniej 12 miesięcy działalność, której głównym przedmiotem jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji filmowych.

Za koprodukcje międzynarodowe uważa się filmy wyprodukowane na podstawie koprodukcji z krajami, które nie należą do Programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA, ani nie jest członkiem Eurimage. Określenie działalności funduszu odbywa się na podstawie listy dofinansowanych projektów w ubiegłych latach.

Niniejszy schemat jest otwarty dla podmiotów z siedzibą w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, których bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami są obywatele tych krajów.

Schemat wspiera działania funduszu koprodukcyjnego, w tym zapewnianie wsparcia finansowego dla kwalifikujących się stron trzecich dla potrzeb kwalifikujących się projektów, spełniających następujące kryteria:

  • produkcja filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych o minimalnej długości 60 minut, przeznaczonych głównie do dystrybucji kinowej
  • wdrażanie konkretnej strategii dystrybucji, mającej na celu skuteczniejsze rozpowszechnianie dofinansowanych utworów. Film powinien być dystrybuowany w co najmniej 3 krajach, z których co najmniej jeden uczestniczy w komponencie MEDIA i co najmniej jeden należy do krajów trzecich.

Projekty wspierane przez fundusze powinny spełniać następujące warunki:

  • projekty muszą być zgłaszane przez podmioty audiowizualne z siedzibą w jednym z krajów uczestniczących w podprogramie MEDIA, których bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami są obywatele tych krajów
  • projekty muszą być koprodukowane z udziałem co najmniej jednego producenta z kraju, który ani nie uczestniczy w komponencie MEDIA, ani nie jest członkiem Eurimage
  • udział koproducenta/koproducentów z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA musi wynosić minimum 25% w przypadku filmów fabularnych i animowanych oraz 20% w przypadku filmów dokumentalnych. W żadnym wypadku udział koproducenta /koproducentów z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA nie może przekroczyć 70%.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego schematu szacowany jest na 1,5 miliona euro na rok 2016.

Finansowy wkład Unii Europejskiej:

  • nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.
  • maksymalny wkład przypadający na wnioskodawcę w ramach niniejszych wytycznych wynosi 400 000 euro.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Grudzień 2016
Termin składania wniosków Wtorek 28 lutego 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Marzec – Kwiecień 2017
Informacja dla wnioskodawców Maj 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Czerwiec 2017
Początek działania 1 Września 2017
Czas trwania działania 28 miesięcy

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/11/2015 (termin aplikacji: 25 lutego 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/43/2014 (termin aplikacji: 12 marca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S29/2013 (termin aplikacji: 21 marca 2014) dostępna jest tutaj.