Festiwale filmowe

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Nieuprawnione są festiwale prezentujące niekwalifikujące się utwory, a więc reklamy, transmisje na żywo, teledyski, filmy zrealizowane telefonami komórkowymi i nienarracyjne dzieła artystyczne.

Z aplikowania wykluczone są także festiwale tematyczne, takie jak wydarzenia kulturalne, związane ze sztuką, technologią i nauką, a także wysoko wyspecjalizowane wydarzenia dotyczące specjalistycznych treści (np. turystyka, sport, ekologia, natura, środowisko, gastronomia).

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie uczestniczącym w komponencie MEDIA :

  • prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
  • stowarzyszenie
  • organizacja dobroczynna
  • fundacja
  • organ samorządu lokalnego
  • rada miejska, itp.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.

Festiwale filmowe, które spełniają poniższe kryteria:

  • co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru przedstawianego publiczności podczas festiwalu lub co najmniej 100 filmów pełnometrażowych (lub 400 filmów krótkometrażowych) musi pochodzić z państw uczestniczących w komponencie MEDIA
  • 50% z tych filmów musi pochodzić z innych państw, niż to, w którym organizowane jest wydarzenie
  •  w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA
  • działanie musi rozpocząć się w okresie między 1 listopada 2016 a 30 kwietnia 2017.

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

Całkowity budżet przeznaczony w 2016 roku na współfinansowanie projektów szacowany jest na 3 miliony euro.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów, jednak finansowy wkład Unii Europejskiej nie powinien przekraczać 60% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Dofinansowanie (ryczałt) wyliczane jest zgodnie z poniższym:

Festiwale filmów pełnometrażowych:

< 40 filmów europejskich = 27 000 euro

41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro

61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro

81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro

101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro

121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro

>200 filmów europejskich = 75 000 euro

Festiwale filmów krótkometrażowych:

< 150 filmów europejskich = 19 000  euro

150-200 filmów europejskich = 25 000  euro

>250 filmów europejskich = 33 000  euro

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2016
Termin składania wniosków Czwartek 24 listopada 2016, do godz. 12:00  czasu brukselskiego Czwartek 27 kwietnia 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Grudzień 2016 – marzec 2017 Maj – sierpień 2017
Informacja dla wnioskodawców Marzec 2017 Wrzesień 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Kwiecień 2017 Październik 2017
Początek działania Między 1 maja i 31 października 2017 Między 1 listopada 2017 a 30 kwietnia 2018
Czas trwania działania 12 miesięcy 12 miesięcy

 

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm).

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

 

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

 

 

Obowiązkowe załączniki, których nie można wysłać drogą elektroniczną, należy wysłać do Agencji przesyłką poleconą lub kurierską nie później niż przed ostatecznym terminem zgłoszeń.

 

Pakiet aplikacyjny musi zawierać dokumenty wymienione w poniższej liście kontrolnej:

 

LISTA KONTROLNA PAKIETÓW APLIKACYJNYCH
Obowiązkowe dokumenty Liczba kopii Czy został umieszczone w pakiecie?
1 Kopia potwierdzenia złożenia wniosku (numer wypełnionego wniosku internetowego) 1 kopia  
2  Katalog poprzedniej edycji festiwalu 1 kopia
3 Program projekcji poprzedniej edycji festiwalu 1 kopia  
4 CD-Rom lub pamięć USB zawierająca wszystkie dokumenty
1 kopia  
5  Materiały dydaktyczne, jeśli są dostępne 1 kopia

 

 

Pakiet aplikacyjny należy przesłać na poniższy adres:

 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Creative Europe Programme

MEDIA Sub-programme – FESTIVALS – Call 16/2016

Avenue du Bourget 1

BOUR 03/51

BE – 1049 Brussels

Belgium

 

Na kopercie prosimy umieścić: numer wezwania do składania wniosków/nazwę firmy wnioskującej/tytuł projektu/kraj pochodzenia oraz numer potwierdzenia złożenia wniosku internetowego, otrzymany po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną.

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

WZÓR RAPORTU KOŃCOWEGO:

 

 

 

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania należy pobrać ze strony EACEA.

 

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/16/2015 (pierwszy termin aplikacji: 17 grudnia 2015) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 28 kwietnia 2016) tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (umowy dwuletnie – drugi rok; termin aplikacji: 20 marca 2015) dostępna jest tutaj oraz (umowy dwuletnie – drugi rok; termin aplikacji: 12 czerwca 2015) tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (umowy dwuletnie – pierwszy rok; termin aplikacji: 28 lutego 2014)  dostępna jest tutaj oraz (umowy dwuletnie – pierwszy rok; termin aplikacji: 4 lipca 2014) tutaj.