Dystrybucja – schemat automatyczny: reinwestycja

Celem schematu jest zachęcanie europejskich dystrybutorów filmowych do inwestowania w dystrybucję lub koprodukcję niekrajowych filmów europejskich poprzez dofinansowywanie firm dystrybucyjnych w oparciu o ich dotychczasowe wyniki na rynku, a docelowo dalsze reinwestowanie w nowe europejskie koprodukcje.

Wysokość wsparcia zależy od ilości sprzedanych biletów na pokazy filmów europejskich przez dystrybutorów w roku kalendarzowym poprzedzającym aplikację (tzn. w 2015). Przyznane dofinansowanie musi zostać zainwestowane w koprodukcję lub dystrybucję niekrajowego filmu europejskiego – za pomocą minimalnych gwarancji dystrybucyjnych lub poprzez sfinansowanie kosztów kampanii marketingowej poprzedzającej wprowadzenie filmu do kin.

Kwalifikujące się filmy:

 • film fabularny, animowany lub dokumentalny o minimalnym metrażu 60 minut
 • pierwsze prawo autorskie filmu musi pochodzić najpóźniej z 2012 roku
 • film musi zostać wyprodukowany przy większościowym udziale producentów z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA
 • film musi zostać zrealizowany przy większościowym udziale profesjonalistów (tj. reżyserów, scenarzystów, kompozytorów, pierwszoplanowych aktorów, operatorów, montażystów, operatorów dźwięku, kierowników artystycznych) z państw uczestniczących w komponencie MEDIA

Firma wnioskująca musi być europejskim dystrybutorem. Firma europejska powinna być założona w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, której bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami są obywatele tych krajów.

Dystrybutor kinowy zaangażowany jest w działalność komercyjną mającą na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności filmu dla potrzeb eksploatacji w kinach. Powinno to stanowić główną działalność firmy lub jej oddziału. Działalność taka może obejmować technologiczne aspekty prezentowania utworu audiowizualnego (dubbing i tworzenie napisów, produkcja kopii, dystrybucja kopii, itd.), jak również działania marketingowe i promocyjne (produkcja zwiastunów i materiałów promocyjnych, zakup powierzchni reklamowej, organizacja wydarzeń promocyjnych, itd.).

Dystrybucja cyfrowa podlega dofinansowaniu pod warunkiem spełnienia kryterium minimalnej jakości (=1,3K). Wyklucza to stosowanie DVD, DVIX, Digital Beta oraz wszelkiego rodzaju innych nośników, których rozdzielczość wynosi mniej niż 1,3K, jako kopii lub źródła filmów dla dystrybucji kinowej.

KRYTERIA, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ DYSTRYBUTOR KINOWY:

 1. posiadać prawa do dystrybucji kinowej filmu na terytorium danego kraju;
 2. realizować dystrybucję kinową filmu w danym kraju (ustalić datę premiery, zaplanować, nadzorować i realizować dystrybucję oraz kampanię promocyjną);
 3. pokrywać koszty związane z dystrybucją; oraz
 4. być zarejestrowanym i posiadać zdolności operacyjne niezbędne dla przeprowadzenia dystrybucji kinowej (tzn. wykwalifikowanych pracowników) w kraju, dla którego wnioskowane jest dofinansowanie.

1. Generowanie:

Generowanie potencjalnego funduszu w wysokości proporcjonalnej do liczby płatnych biletów sprzedanych w okresie referencyjnym (2016) na niekrajowe filmy europejskie w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, ograniczonego stałym pułapem na film i dostosowanego do każdego kraju.

2. Reinwestycja:

Środki funduszu stworzonego według tych zasad przez daną firmę muszą być zainwestowane w następujące działania:

 • moduł 1: udział w produkcji zagranicznych filmów europejskich;
 • moduł 2: nabycie praw do dystrybucji – np. za pomocą gwarancji minimalnych – zagranicznych filmów europejskich;
 • moduł 3: koszty edycji (kopie, dubbing i napisy), koszty promocji i reklamy zagranicznych filmów europejskich.

Maksymalny czas trwania działania wynosi 30 miesięcy w przypadku modułów 1 i 2 oraz 42 miesiące w przypadku modułu 3.

Film musi być w większości wyprodukowany przez producenta lub producentów mających siedzibę w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA, przy czym znaczna część ekipy realizującej film musi pochodzić z tych państw. Film musi być nowo wyprodukowanym utworem fabularnym, animowanym lub dokumentalnym trwającym ponad 60 minut i musi pochodzić z innego państwa niż państwo dystrybucji.

Film nie może zawierać treści niezwiązanych z gatunkiem, takich jak nagranie opery, koncertu, występu itp., ani reklam.

Uwaga! Aby film był kwalifikowany, jego pierwsze prawo autorskie nie może pochodzić sprzed 2012 r.

 

Wsparcie przybierze formę potencjalnego funduszu dostępnego dla dystrybutorów na dalsze inwestycje w niedawno wyprodukowane niekrajowe filmy europejskie. Potencjalny fundusz zostanie przypisany kwalifikującym się europejskim firmom dystrybucyjnym na podstawie ilości biletów sprzedanych na niekrajowe filmy europejskie, dystrybuowane przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok ogłoszenia wezwania do składania wniosków (tj. w 2016 r.).

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego schematu szacowany jest na 20,2 miliona euro na rok 2016. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 40%, 50% lub 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych, zależnie od tego, z jakiego państwa pochodzi film i jaki obszar objęty jest dystrybucją (zob. wytyczne).

Wysokość funduszu zostanie obliczona na podstawie stałej stawki za jeden bilet kwalifikujący się zgodnie z wytycznymi. Jeżeli łączna wysokość funduszy stworzonych w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków przekroczy 24 mln euro, każdy z funduszy zostanie proporcjonalnie zmniejszony. Zmniejszenie nie będzie jednak skutkowało obniżeniem kwoty funduszu poniżej progu minimalnego określonego w wytycznych.

 • I etap (generowanie funduszu) – termin aplikacji: 28 kwietnia 2017 o godz. 12:00 w południe
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Listopad 2016
Termin składania wniosków Piątek 28 kwietnia 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Maj – październik 2017
Informacja dla wnioskodawców Listopad 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Zobacz: etap reinwestycji
Początek działania Zobacz: etap reinwestycji
Czas trwania działania Zobacz: etap reinwestycji

 

 • II etap (reinwestycja środków) – termin aplikacji: 01 sierpnia 2018 o godz. 12:00 w południe
MODUŁ DATY PROJEKTU OSTATECZNY TERMIN PREZENTACJI PROJEKTU REINWESTYCJI OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW
Koprodukcja Umowa produkcyjna musi zostać podpisana najwcześniej 1.08.2016. W ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy koprodukcyjnej i nie później niż 1.08.2018. od 1.08.2017

do 1.02.2020

Gwarancja minimalna Umowa dystrybucyjna musi być podpisana najwcześniej 1.08.2016. W ciągu 3 miesięcy od podpisana umowy/umowy licencji (dopuszczalna jest deal memo lub pełna wersja umowy) i nie później niż 1.08.2018. od 1.08.2017

do 1.02.2020

Koszty dystrybucji Premiera kinowa filmu w danym kraju może mieć miejsce najwcześniej 1.08.2016, a najpóźniej 1.08.2018. Najpóźniej w dniu premiery filmu w danym kraju i nie później niż 1.08.2018. od 1.02.2017

do 1.08.2020

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2. eForm będę dostępne najpóźniej z końcem lutego 2016.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

 

 

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/09/2016 (termin aplikacji: 29 kwietnia 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/27/2014 (termin aplikacji: 30 kwietnia 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S28/2013 (termin aplikacji: 30 kwietnia 2014) dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close