Promocja on-line

Celem działań objętych tym obszarem dofinansowania jest wspieranie transnarodowego marketingu, tworzenia marki i dystrybucji utworów audiowizualnych na platformach niekinowych oraz promowanie innowacyjnych modeli dystrybucji i promocji prowadzących do budowania nowych rozwiązań biznesowych.

Schemat obejmuje trzy działania. Możliwe jest aplikowanie o wsparcie w ramach każdego z nich – wymaga to przygotowania oddzielnych wniosków o dofinansowanie.

 • Działanie 1 obejmuje działania w mediach elektronicznych związane z istniejącymi serwisami VOD proponującymi filmy europejskie: promocję, marketing, budowanie marki, rozwój oferty. Celem działania jest zwiększenie widoczności, dostępności i budowanie widowni dla kina europejskiego na całym świecie.
 • Działanie 2 to przygotowanie pakietów cyfrowych wspierających komercjalizację europejskich utworów audiowizualnych na platformach VOD.
 • Działanie 3 to innowacyjne strategie dystrybucji i promocji europejskich utworów audiowizualnych, w tym partycypacyjne działania związane z rozwojem i angażowaniem publiczności, zarówno online, jak i offline.

Europejscy profesjonaliści z branży audiowizualnej: producenci, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, właściciele kin, platformy VOD i inne organizacje.

Schemat wspiera podmioty (spółki prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje charytatywne, samorządy gminne lub miejskie), które są zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA, a ich właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o grant.

Schemat obejmuje trzy rodzaje działań:

Działanie 1:

W ramach działania 1  wspierane są działania promocyjne realizowane wokół istniejących serwisów VOD oferujących co najmniej 500 dostępnych utworów audiowizualnych, z których co najmniej 50% jest europejskich i wyprodukowanych w co najmniej 5 różnych oficjalnych językach Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest na promocję z wykorzystaniem mediów elektronicznych, marketing, budowanie marki, czy rozwój oferty. Celem działania jest zwiększenie widoczności, dostępności i budowanie widowni dla kina europejskiego na całym świecie.

Działanie 2:

Wspiera projekty, które polegają na tworzeniu i dostarczaniu pakietów cyfrowych służących komercjalizacji europejskich utworów audiowizualnych na platformach VOD, takich jak zakodowanie, tworzenie napisów do filmu, dostarczenie metadanych, rozwijanie strategii i materiałów marketingowych w wielu krajach jednocześnie. Ma to na celu poprawę ich dostępności i widoczności, w szczególności w krajach, w których te utwory nie są dostępne na żadnej platformie dystrybucyjnej.

Katalog objęty projektem powinien być spójny pod względem wydawniczym i marketingowym oraz zawierać 20 utworów audiowizualnych o wysokim potencjale komercyjnym z co najmniej 5 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, reprezentujących co najmniej pięć różnych języków Unii Europejskiej (kryterium to nie dotyczy seriali telewizyjnych). Każdy tytuł w katalogu powinien zostać sprzedany do dystrybucji kinowej lub telewizyjnej oraz dostępny na platformach VOD w co najmniej pięciu krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Jest także akceptowany dodatkowy udział krajów spoza Europy.

Tworzenie nowych platform VOD nie jest uprawnione w tym działaniu.

Działanie 3:

Działanie wspiera innowacyjne podejście do promocji i dystrybucji audiowizualnych utworów europejskich, prowadzące do opracowania nowych modeli biznesowych. Projekty powinny koncentrować się na punktach zbieżnych i uzupełnianiu się dystrybucji off-line i on-line i transnarodowej dostępności europejskch utworów audiowizualnych w środowisku cyfrowym. Ich rezultaty i przebieg powinny być komunikowane władzom, krajom członkowskim Unii Europejskiej i branży audiowizualnej. Ważnym elementem tych strategii powinno być budowanie i rozwój publiczności.

Wnioskodawcy zgłaszający projekty dotyczące różnych działań powinni złożyć odrębny wniosek dla każdego działania.

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 • Działanie 1

1. Istotność i europejska wartość dodana (30 punktów)

To kryterium służy do oceny istotności przedmiotu działania, z uwzględnieniem wymiaru europejskiego, w kontekście celów zaproszenia do składania wniosków.

2. Jakość treści i proponowanych działań (45 punktów)
To kryterium służy do oceny adekwatności metodyki do celów, z uwzględnieniem grupy docelowej, doboru metod, strategii marketingowej, wykonalności i oszczędności kosztowej.

3. Rozpowszechnianie rezultatów projektu i ich wpływ i trwałość (20 punktów)
To kryterium służy do oceny wpływu wsparcia na dostępność, widoczność i potencjalną oglądalność europejskich utworów audiowizualnych.

4. Jakość zespołu projektowego i grupy (5 punktów)
To kryterium uwzględnia zakres partnerstwa i wymiany informacji w ramach partnerstwa w kontekście celów działania.

 • Działanie 2 i 3

1. Istotność i europejska wartość dodana (30 punktów)

To kryterium służy do oceny istotności przedmiotu działania, z uwzględnieniem wymiaru europejskiego, w kontekście celów zaproszenia do składania wniosków.

2. Jakość treści i proponowanych działań (40 punktów)
To kryterium służy do oceny adekwatności metodyki do celów, z uwzględnieniem grupy docelowej, doboru metod, strategii marketingowej, wykonalności i oszczędności kosztowej.

3. Rozpowszechnianie rezultatów projektu i ich wpływ i trwałość (20 punktów)
To kryterium służy do oceny wpływu wsparcia na dostępność, widoczność i potencjalną oglądalność europejskich utworów audiowizualnych.

4. Jakość zespołu projektowego i grupy (10 punktów)
To kryterium uwzględnia zakres partnerstwa i wymiany informacji w ramach partnerstwa w kontekście celów działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Listopad 2016
Termin składania wniosków Czwartek 6 kwietnia 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Kwiecień – czerwiec 2017
Informacja dla wnioskodawców Lipiec 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Sierpień – wrzesień 2017
Początek działania Między 1 września 2017 a 1 stycznia 2018
Czas trwania działania 12 miesięcy

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w 2016 roku wynosi 9,49 mln euro. Agencja rezerwuje sobie prawo do nie wydania całych dostępnych środków.

Orientacyjny podział pomiędzy dostępnymi w tym wezwaniu działaniami jest następujący:

 • Działanie 1: orientacyjna kwota 4 mln euro
 • Działanie 2: orientacyjna kwota 2,14 mln euro.
 • Działanie 3: orientacyjna kwota 3,35 mln euro

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 • Działanie 1

 

 • Działanie 2

 

 • Działanie 3

 

 • Wszystkie działania

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

 

 

Formularze związane z raportowaniem znajdują się tutaj.

 

 

rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr 28/2015 (termin aplikacji: 17 września 2015) – znajduje się tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (termin aplikacji: 11 lipca 2014) – znajduje się tutaj.