Dostęp do rynków

Dzięki niniejszemu schematowi grantowemu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań i tworzenie oraz rozwijania narzędzi skierowanych do profesjonalistów, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

Cele schematu to ułatwienie kontaktów między firmami, co ma przynieść rezultaty i wpływ w postaci:

 • udoskonalenia europejskiego/międzynarodowego wymiaru i efektywności istniejących dużych targów branżowych oraz zwiększenia systemowego wpływu mniejszych inicjatyw
 • zwiększenia obecności specjalistów i utworów audiowizualnych z krajów europejskich o niskiej zdolności produkcyjnej
 • zachęcenia do rozwijania sieci kontaktów oraz wzrostu liczby europejskich koprodukcji i większego zróżnicowania twórców i źródeł finansowania
 • poprawy w zakresie konkurencyjności i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych na rynkach międzynarodowych.

W 2017 r. nacisk będzie kładziony na rozwiązania business-to-business i innowacje, inicjatywy crossmediowe, seriale telewizyjne, cyfryzację, filmy krótkometrażowe, wspieranie talentów, kreatywności i innowacji.

Niniejsze wezwanie do składania wniosków jest otwarte dla podmiotów organizujących wydarzenia branżowe, mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz tworzące i rozwijające narzędzia internetowe ułatwiające dostępu do rynków europejskich profesjonalistom. Wnioski mogą składać następujące podmioty, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA:

 • prywatne firmy
 • organizacje non-profit
 • stowarzyszenia
 • organizacje charytatywne
 • fundacje
 • gminy
 • władze samorządowe i urzędy miejskie.

W ramach Dostępu do rynków podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie projektów z zakresu:

DZIAŁANIE 1: dostęp do rynków dla europejskich specjalistów

 • targi koprodukcyjne
 • fora pitchingowe
 • targi filmowe poświęcone ukończonym dziełom.

Uwaga! Nie można występować o pokrycie kosztów uczestnictwa w wyżej wymienionych działaniach.

DZIAŁANIE 2: narzędzia internetowe przeznaczone dla specjalistów

 • tworzenie i rozwijanie bazy danych i/lub sieci baz danych europejskich programów i/lub specjalistów branży audiowizualnej, skierowanych do profesjonalistów
 • tworzenie i rozwijanie narzędzi dotyczących europejskiej branży audiowizualnej i/lub filmowej skierowanych do profesjonalistów; treść takich działań powinna być udostępnia w kilku językach europejskich, a przynajmniej w języku angielskim

Uwaga! Platformy VOD i cyfrowej dystrybucji kinowej oraz digitalizacja utworów audiowizualnych są wyłączone z tego działania.

DZIAŁANIE 3: wspólne europejskie działania promocyjne

 • wdrażanie wspólnych działań promocyjnych na terenie państw uczestniczących w komponencie MEDIA i poza nimi, organizowane przez paneuropejskie sieci lub organizacje reprezentujące przynajmniej 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, mających na celu ułatwienie dystrybucji i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych oraz nawiązywanie kontaktów między europejskimi specjalistami
 • tworzenie i uruchamianie inicjatyw oraz platform promocyjnych, mających na celu stworzenie innowacyjnych sposobów dystrybucji/wprowadzania na ekrany europejskich utworów audiowizualnych oraz wspieranie nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i dobrych praktyk między profesjonalistami. Działania te muszą być organizowane i koordynowane przez grupę złożoną z przynajmniej 3 różnych podmiotów z 3 różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Uwaga! Działania te są również otwarte na obecność uczestników z państw, które nie uczestniczą w komponencie MEDIA. Działania muszą rozpocząć się między 1 czerwca 2016 a 31 maja 2017. Działanie może zacząć się do 10 miesięcy przed datą rozpoczęcia i zakończyć najpóźniej 2 miesiące po dacie zakończenia działania. Maksymalny okres trwania działania to 12 miesięcy.

Uwaga!  Wnioskodawcy zgłaszający projekty w trzech różnych obszarach działań określonych w powyżej, powinni złożyć osobny wniosek dla każdego obszaru działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Grudzień 2016
Termin składania wniosków Czwartek 2 lutego 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Luty – Kwiecień 2017
Informacja dla wnioskodawców Maj 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Czerwiec 2017
Początek działania 1 Czerwca 2017 – 31 Maja 2018
Czas trwania działania 12 miesięcy

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 12 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony w 2017 roku na współfinansowanie projektów szacowany jest na 7 milionów euro.

Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć:

 • 60 % całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych poza państwami uczestniczącymi w komponencie MEDIA.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm).

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2015 roku w ramach wezwania  nr EACA/15/2015 dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2015 roku w ramach wezwania  nr EAC/S26/2013 (umowy dwuletnie – drugi rok) dostępna jest tutaj.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/29/2014 (działania pojedyncze) – znajduje się tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2014 roku w ramach wezwania  nr EAC/S26/2013 (umowy dwuletnie – pierwszy rok) dostępna jest tutaj.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania nr EAC/S25/2013  (działania pojedyncze) dostępna jest tutaj.