Development – projekt pojedynczy

W ramach tego obszaru dofinansowania istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na rozwój pojedynczego projektu filmowego lub VR przeznaczonego do dystrybucji kinowej, emisji telewizyjnej lub do wykorzystania komercyjnego na platformach cyfrowych w następujących kategoriach: animacja, dokument kreatywny oraz fabuła.

Wnioski mogą składać niezależne europejskie firmy producenckie, które funkcjonują legalnie od co najmniej 12 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia oraz posiadają większość praw do projektu.

Niezależna firma producencka to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50% gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

Firma europejska to firma, której bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami (tzn. posiadającymi większościowy pakiet akcji) są obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele innych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, i która jest zarejestrowana w jednym z tych krajów.

Wnioskodawca musi udowodnić, że:

 • wyprodukował utwór referencyjny, który był dystrybuowany lub nadawany przynajmniej w jednym kraju innym niż kraj wnioskodawcy;
 • utwór ten został wprowadzony na ekrany kin lub wyemitowany w telewizji najwcześniej na dwa lata kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku;
 • komercyjna dystrybucja w internecie i dystrybucja za pośrednictwem międzynarodowego agenta sprzedaży są akceptowane tylko jeśli zostaną należycie udokumentowane za pomocą raportu o dochodach, odnoszącego się do okresu referencyjnego;
 • firma wnioskodawcy była jedyną firmą produkującą albo – w przypadku koprodukcji – firma wnioskodawcy była większościowym koproducentem w planie finansowania lub producentem delegowanym lub też, że nazwisko dyrektora generalnego firmy lub jednego z udziałowców firmy zostało wymienione na ekranie w napisach do utworu jako nazwisko producenta lub producenta delegowanego.

Następujący wnioskodawcy nie mogą ubiegać się o wsparcie:

 • fundacje
 • instytuty
 • uniwersytety
 • stowarzyszenia i inne instytucje działające w interesie publicznym
 • grupy firm
 • osoby fizyczne.

Development pojedynczego projektu filmowego o minimalnej długości 60 minut przeznaczonego przede wszystkim do dystrybucji kinowej:

 • filmy fabularne,
 • filmy animowane,
 • kreatywne filmy dokumentalne.

Development pojedynczego projektu filmowego przeznaczonego przede wszystkim do emisji telewizyjnej:

 • filmy fabularne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 90 minut,
 • filmy animowane (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 24 minuty,
 • kreatywne filmy dokumentalne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 50 minut.

Development pojedynczego projektu audiowizualnego lub VR przeznaczonego przede wszystkim do emisji na platformach cyfrowych:

 • fabuła o całkowitej długości lub czasie trwania doświadczeń użytkownika minimum 90 minut,
 • filmy o całkowitej długości lub czasie trwania doświadczeń użytkownika minimum 24 minuty,
 • kreatywne filmy dokumentalne o całkowitej długości lub czasie trwania doświadczeń użytkownika minimum 50 minut,
 • dla angażujących użytkownika projektów w formacie nielinearnym (np. rzeczywistości wirtualnej) wymienione minimalne metraże nie mają zastosowania.

Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonego projektu nie może być zaplanowany w okresie 8 miesięcy od daty złożenia wniosku. Działania nie mogą rozpocząć się prze datą złożenia wniosku i muszą zakończyć się 30 miesięcy po tej dacie. Jeśli produkcja projektu zacznie się przed zakończeniem tego okresu, działanie kończy się z datą rozpoczęcia produkcji projektu.

Projektom wnioskodawców z Polski, kwalifikującej się jako kraj o średniej zdolności produkcyjnej, przyznawanych jest 5 dodatkowych punktów automatycznych.

Projekty adresowane do młodej widowni (poniżej 16 r.ż.) otrzymują 5 dodatkowych punktów – nie dotyczy animacji.

Uwaga! Firma, która jest w trakcie otrzymywania dofinansowania dla pakietu projektów (schemat dofinansowania: Development – pakiet projektów) nie może aplikować o dofinansowanie dla pojedynczego projektu.

Uwaga! Wnioskodawcy mogą składać tylko jeden wniosek na wsparcie developmentu w ciągu tego samego roku budżetowego. Muszą dokonać wyboru między składaniem wniosku albo na projekt pojedynczy albo na pakiet 3 do 5 projektów. Jeśli wnioskodawca zdecyduje się aplikować o wsparcie dla pojedynczego projektu, wniosek można złożyć tylko w jednym z dwóch terminów niniejszego wezwania.

Następujące projekty nie kwalifikują się:

 • audycje na żywo
 • teleturnieje, programy typu talk show, programy typu reality tv i edukacyjne
 • programy kształceniowe i poradnikowe
 • filmy dokumentalne promujące turystykę
 • relacje z planu
 • reportaże
 • filmy przyrodnicze
 • programy informacyjne i telenowele dokumentalne
 • projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie albo promujące przemoc
 • utwory o charakterze promocyjnym
 • produkcje instytucjonalne, mające na celu promocję konkretnej organizacji i jej działalności.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w roku 2016 szacowany jest na 5 miliona euro. Dofinansowanie jest przyznawane w postaci bezzwrotnych grantów ryczałtowych, obliczanych na podstawie rodzaju i gatunku zgłaszanego projektu:

 • 60 000 euro w przypadku animacji
 • 25 000 euro w przypadku dokumentu kreatywnego
 • 50 000 euro w przypadku fabuły (jeśli szacowany budżet produkcji jest równy/wyższy niż 1,5 miliona euro)
 • 30 000 euro w przypadku fabuły (jeśli szacowany budżet produkcji jest niższy niż 1,5 miliona euro)

Należy pamiętać, że przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane następujące aspekty: ile środków własnych producent jest w stanie zainwestować, jakie pozostałe źródła dofinansowania udało mu się pozyskać oraz w jakim stopniu realizacja projektu zależy wyłącznie od dofinansowania z Programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Zalecamy utrzymanie współfinansowania na poziomie 50%.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2016
Termin składania wniosków Czwartek 17 listopada 2016, do godz. 12:00 czasu brukselskiego Czwartek 20 kwietnia 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Grudzień 2016 – luty 2017 Kwiecień – sierpień 2017
Informacja dla wnioskodawców Marzec 2017 Wrzesień 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Kwiecień 2017 Październik 2017
Początek działania Data złożenia wniosku Data złożenia wniosku
Czas trwania działania Do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku

 

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

Załącznik 1: szczegółowy opis projektu nie posiada wzorca, należy go przygotować wg własnej koncepcji.

 

 

 

 

 

Załącznik 5: wszystkie dodatkowe dokumenty potwierdzające koprodukcję i finansowanie projektu; załączone w jednym PDFie.

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

WZÓR RAPORTU KOŃCOWEGO:

 

 

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania należy pobrać ze strony EACEA.

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/18/2015 (I termin aplikacji: 19 listopada 2015) dostępna jest tutaj. Wyniki drugiegop naboru wniosków (II termin aplikacji: 21 kwietnia 2016) dostępne są tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/17/2014 (I termin aplikacji: 15 stycznia 2015) dostępna jest tutaj oraz (II termin aplikacji: 16 kwietnia 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EAC/S30/2013 (I termin aplikacji: 28 lutego 2014) dostępna jest tutaj oraz (II termin aplikacji: 6 czerwca 2014) dostępna jest tutaj.